แผนบริหารความต่อเนื่องของจังหวัดและส่วนราชการ ประจำปี 2563แผนความต่อเนื่องของจังหวัดและส่วนราชการ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของจังหวัดอุตรดิตถ์
แผนความต่อเนื่องของจังหวัดและส่วนราชการ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แผนความต่อเนื่องของจังหวัดและส่วนราชการ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
แผนความต่อเนื่องของจังหวัดและส่วนราชการ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
แผนความต่อเนื่องของจังหวัดและส่วนราชการ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์


แผนบริหารความต่อเนื่องของจังหวัดและส่วนราชการ ประจำปี 2556

                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ

คณะทำงาน


PowerPoint