รายชื่อหน่วยงานราชการ
URL
    สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.go.th
   ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dopa.go.th
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.cdd.go.th
    สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dol.go.th
    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ http://122.155.1.141/in.utd-8.25/
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaraditlocal.go.th/
    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ http://pvnweb.dpt.go.th/uttaradit/
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/2018/web
    สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.cgd.go.th/cs/utt/utt/หน้าหลัก.html
    สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.nso.go.th/
   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์  http://www.nfc-utt.or.th/
    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.opsmoac.go.th/uttaradit-home
    สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-uttaradit
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://pvlo-utd.dld.go.th/webnew/index.php/th/
    สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.doae.go.th
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://web.cpd.go.th/uttaradit
    สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dol.go.th/uttaradit/Pages/default.aspx
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mnre.go.th/th/index
    สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mol.go.th
    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.sso.go.th/uttaradit/
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.doe.go.th/prd/uttaradit
    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.labour.go.th
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.m-society.go.th/
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.aecthaibiz.com/province/main.html?pv=53
    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.industry.go.th/uttaradit/index.php
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ http://utt.onab.go.th/
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.m-culture.go.th/uttaradit/main.php?filename=index
    สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://govesite.com/energyutt/index.php?p=1
    เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.correct.go.th/?p=14763
    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.oic.go.th/infocenter14/1451/
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ http://sub.led.go.th/uttaradit-n/
    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ https://uttaradit.mots.go.th/
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ https://pr.prd.go.th/uttaradit/main.php?filename=staff
    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ https://uttaradit.treasury.go.th/th/
    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ https://www.excise.go.th/uttaradit/home/index.htm
    สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ http://www.rd.go.th/uttaradit/
    แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่1 http://uttaradit1.doh.go.th/uttaradit1
    แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่2 http://uttaradit2.doh.go.th/uttaradit2
    สำนักงานทางหลวงชนบทที่9 (อุตรดิตถ์) http://drr9.drr.go.th/th
    สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.drr.go.th/
    สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ https://www.tmd.go.th/index.php
    ที่ทำการไปรณีย์อุตรดิตถ์ http://www.thailandpostcode.com/Post_Office.php
    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) https://www.tot.co.th/
    สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.cattelecom.com
    สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.baac.or.th/
    โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ http://ridceo.rid.go.th/uttradid/home.htm
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ http://www.cad.go.th
    สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์ http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18808
    ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site
    หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ https://www.fisheries.go.th/fti-sirikit/
    อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน http://www.annaontour.com/
    ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.rubber.co.th/main.php?filename=index
     ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.forestuttaradit.com/
    สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 อุตรดิตถ์ http://www.dwr.go.th/
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dsd.go.th/uttaradit
    ศูนย์ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน -
    สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 9 http://tpso9.m-society.go.th/index.php/th/
    สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.rvp.co.th/
    สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.dit.go.th/
    สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dbd.go.th/uttaradit/main.php?filename=index
    ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ https://uttaradit.mots.go.th/
    ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.sat.or.th/uttaradit
    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.djop.moj.go.th
    สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.utadit.ago.go.th/
    สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.utadit-ju.ago.go.th/
    ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ https://utdc.coj.go.th/
    จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ http://kmitl.ac.th/info/sme/2383303
    กรมทหารม้าที่ 2 -
    กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 http://www.rta.mi.th/
    กองพันทหารม้าที่ 7 -
    หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 อุตรดิตถ์     หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา     http://web.rtarf.mi.th
    ที่ทำการสัสดีจังหวัด http://sd-uttaradit.com/
    หน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่ 1 -
    กอ.รมน.จังหวัดออุตรดิตถ์  https://www.isoc.go.th
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ https://radio.prd.go.th/uttaradit/main.php?filename=index
    อ.ส.ม.ท. จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.silamediahouse.com/viewPage.do?clubId=36753&clubPageMenuId=17890
    คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.ect.go.th/uttaradit/main.php?filename=index/
    สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.dlt.go.th
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ www.sirikitdam.egat.com
  
ตำรวจ
URL
    ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.police.go.th
    สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ http://www.mguttaradit.uttaradit.police.go.th
    สถานีตำรวจภูธรลับแล http://www.lablae.uttaradit.police.go.th
    สถานีตำรวจภูธรท่าปลา http://www.tapla.uttaradit.police.go.th
    สถานีตำรวจภูธรตรอน http://www.tron.uttaradit.police.go.th
    สถานีตำรวจภูธรพิชัย http://www.phichai.uttaradit.police.go.th
    สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด http://www.nampad.uttaradit.police.go.th/home.html
    สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน http://www.thongsankan.uttaradit.police.go.th
    สถานีตำรวจภูธรฟากท่า http://www.faktha.uttaradit.police.go.th
    สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก http://www.bankok.uttaradit.police.go.th/
    กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 http://www.bpp314.police.go.th/
    กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 http://www.bpp316.bpp.police.go.th/
    กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 http://bpp317.bpp.police.go.th/
  
สถานพยาบาล
URL
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/2018/web/
    โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ http://uttaradit-hosp.go.th/web/index.php
    โรงพยาบาลลับแล http://uto.moph.go.th/lablae/home.php
    โรงพยาบาลตรอน http://www.tronhospital.com/index.php
    โรงพยาบาลพิชัย http://www.pichaihos.com
    โรงพยาบาลทองแสนขัน http://hospital.moph.go.ththongsaenkhan
    โรงพยาบาลท่าปลา http://www.thapla.com
    โรงพยาบาลน้ำปาด http://www.nampadhospital.org
    โรงพยาบาลฟากท่า http://www.fakthahospital.com
    โรงพยาบาลบ้านโคก http://www.bkh11162.com
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จัวหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร.055-411977 ต่อ 21957 โทรสาร.055-411977
ปรับปรุงล่าสุด :  ตุลาคม 2562