อำเภอเมือง
URL
  อบจ.อุตรดิตถ์ http://www.uttaradit-pao.go.th/home.php
  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ http://www.uttaraditcity.go.th/
  เทศบาลตำบลด่านนาขาม https://www.bandannakham.go.th/home
  เทศบาลตำบลบ้านเกาะ http://bankoh-utt.go.th/index.php?p=1
  เทศบาลตำบลวังกะพี้ http://www.wangkapee.go.th/
  อบต. ขุนฝาง http://kunfang.igetweb.com/
  อบต. คุ้งตะเภา http://www.khungtapao.go.th/index.php
  อบต. งิ้วงาม http://www.ngew-ngam.go.th/ab_complain.php
  อบต. ถ้ำฉลอง http://www.thamchalong.go.th/index.php/welcome/home
  อบต. ท่าเสา http://www.thasao.go.th/index1.htm
  อบต. น้ำริด http://www.numrid.com/
  อบต. บ้านด่าน http://www.bandan.go.th/
  อบต. บ้านด่านนาขาม https://www.bdnk.go.th/home
  อบต. ป่าเซ่า http://www.pasaouttaradit.go.th/index.php
  อบต. ผาจุก http://www.phajuk.go.th/page.php?pagename=news_view&news_id=1
  อบต. วังดิน http://www.wangdin.go.th/index.php/welcome/home
  อบต. แสนตอ http://www.santo.go.th/
  อบต. หาดกรวด http://www.hatkruat.go.th/index.php
  อบต. หาดงิ้ว http://hadngiew.go.th/index.php
อำเภอตรอน
URL
  เทศบาลอำเภอตรอน -
  เทศบาลตำบลบ้านแก่ง http://www.tessaban-bankang.go.th/home
  อบต. ข่อยสูง www.koisoong.go.th
  อบต. น้ำอ่าง http://www.namang.go.th/
  อบต. บ้านแก่ง http://www.baankang.go.th/home
  อบต. วังแดง http://www.wangdang.go.th/
  อบต. หาดสองแคว http://www.hardsongkwae.go.th/2013/
อำเภอทองแสนขัน
URL
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน https://www.thongsaenkhancity.go.th/home
  อบต. น้ำพี้ https://www.namphi.go.th/home
  อบต. บ่อทอง http://www.bothong.go.th/
  อบต. ป่าคาย -
  อบต. ผักขวง http://www.pksao.go.th/
อำเภอพิชัย
URL
  เทศบาลตำบลในเมือง http://www.naimuang.go.th/
  เทศบาลตำบลท่าสัก http://www.thasak.go.th/home.php
  อบต. คอรุม https://www.korrum.go.th/home
  อบต. ท่ามะเฟือง http://www.tamafuang.go.th/
  อบต. ท่าสัก http://www.thasaklocal.go.th/
  อบต. นายาง http://www.nayang-utt.go.th/
  อบต. นาอิน -
  อบต. ในเมือง http://www.naimuangphichai.go.th/home.html
  อบต. บ้านโคน http://www.bankhon999.net/
  อบต. บ้านดารา http://www.bandara.go.th/
  อบต. บ้านหม้อ -
  อบต. พญาแมน http://www.phayaman.go.th/2019/index1.html
  อบต. ไร่อ้อย https://raioy.go.th/
อำเภอลับแล
URL
  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง -
  เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ -
  เทศบาลตำบลหัวดง www.huadong.go.th
  อบต. ชัยจุมพล http://www.chaijumphon.go.th/61new/index2.php
  อบต. ด่านแม่คำมัน http://www.danmeakhammon.go.th/
  อบต. ทุ่งยั้ง -
  อบต. นานกกก http://nanokkok.go.th/data_officer3.php
  อบต. ไผ่ล้อม http://www.phailom-utt.go.th
  อบต. ฝายหลวง http://www.failuang.go.th/index.php/welcome/home
  อบต. แม่พูล http://www.maephun.org/
  อบต. พระเสด็จ http://www.phrasadet.go.th/index.php/welcome/home
อำเภอท่าปลา
URL
  เทศบาลตำบลท่าปลา http://www.thapla.go.th/index.php
  เทศบาลตำบลร่วมจิต http://www.ruamjit.go.th/index.php?p=1
  อบต. จริม https://www.jarim.go.th/index.php/home
  อบต. ท่าปลา http://taplacity123.com/
  อบต. ท่าแฝก http://thafak.org/?action=HomeMap
  อบต. นางพญา http://www.nangpaya.go.th/
  อบต. น้ำหมัน  www.nammunlocal.go.th
  อบต. ผาเลือด https://www.phaluad.go.th/home
  อบต. ร่วมจิต http://www.ruamchit.go.th/
  อบต. หาดล้า https://www.hadla.go.th/home
อำเภอน้ำปาด
URL
  เทศบาลตำบลน้ำปาด www.tessabannampad.go.th
  อบต. เด่นเหล็ก http://www.denlek.com/index%202.html
  อบต. น้ำไคร้ http://www.namkrai.go.th/
  อบต. น้ำไผ่ http://www.nampi.go.th/
  อบต. บ้านฝาย http://www.banfaisao.go.th
  อบต. แสนตอ http://www.santo.go.th/
  อบต. ห้วยมุ่น http://huaymun.go.th/index.php
  อบต. ท่าแฝก www.thafak.org
อำเภอฟากท่า
URL
  เทศบาลตำบลฟากท่า http://www.fakthacity.go.th/index.php/welcome/home
  อบต. บ้านเสี้ยว -
  อบต. ฟากท่า http://www.faktha.go.th/index.php?page_f=2_1
  อบต. สองคอน http://www.songkhon.go.th/
  อบต. สองห้อง -
อำเภอบ้านโคก
URL
  เทศบาลตำบลบ้านโคก http://www.bankhok.go.th/
  อบต. นาขุม www.nakhum.go.th
  อบต. บ่อเบี้ย http://www.bobia.go.th/index.php
  อบต. ม่วงเจ็ดต้น http://www.moungjedton.go.th/
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จัวหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร.055-411977 ต่อ 21957 โทรสาร.055-411977
ปรับปรุงล่าสุด :  ตุลาคม 2562