ที่ตั้งและอาณาเขต

The Location and Boundary

อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างในแดนล้านนาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตรมีเนื้อที่กว้างประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,899,120 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเขตชายแดนยาวประมาณ 135 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุโขทัย

Uttaradit Province is a province in the lower part of the northern region in the Eastern Lanna Territory 491 kilometers by drive away from Bangkok, having an area of 7,838.592 square kilometers or 4,899,120 rai and having its boundary as follows:

North : bordering with Phrae Province and Nan Province .

South : bordering with Phitsanulok Province .

East : bordering with Phitsanulok Province , Loei and Democractic peoples Republic of Laos for a distance of approximately 135 kilometers.

West : bordering with Sukhothai