สภาพทางเศรษฐกิจ

The Economic Condition

จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตสาขาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดคือ สาขาการเกษตร รองลงไปคือการอุตสาหกรรม

การประมง และการพาณิชย์

- พืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่สำคัญคือ ลางสาดมีการปลูกมากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ก็มี ทุเรียน เงาะมังคุด สับปะรด ลำไย ส่วนพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจคือ ข้าวอ้อย ข้าวโพด กระเทียม ถั่วต่างๆ และยาสูบ เป็นต้น

- มีพื้นที่ปลูกอ้อยมากเพราะมีโรงงานน้ำตาลถึง 2 แห่ง มีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง

- มีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายอย่างเช่น การทำไม้กวาดตองกง การทอผ้า การจักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่ การทำเครื่องปั้นดินเผา การตีเหล็กทำเครื่องใช้เกษตรกรรมและทำมีด เป็นต้น

- สภาพความคล่องตัวของเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล อำเภอพิชัย มีธนาคารพาณิชย์คอยให้บริการอยู่หลายแห่ง จากสภาพทั่วไปแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าครองชีพของประชากรอยู่ในระดับปานกลาง

The output field highly affecting the economy of Uttaradit Province is the field of agriculture; the next are fishing and commerce, Major cash crops of the province are Langsat, which is grown here more than elsewhere in the country, durian, rambutan and mangos teen,

pineapple, longan while major farm cash crops are rice, sugarcane, corn, beans, garlic, onion and tobacco. Sugarcane cultivation occupies a large area because there are two sugar refineries. There are canned food product factories and several kinds of cottage industry, broom-making, cloth-weaving, bamboo basketry, pottery, steel production for making farming tools and knives. The state of economic mobility would in large part be in the areas of Mueang Uttaradit District, Lablae District and Phichai District and there are several commercial bank branches. From the general situation, the cost of living of the people of Uttaradit Province is at the medium level.