การเมืองการปกครอง

 
 
Goverment
 
 

การปกครองแบ่งออก 3 ระดับ คือ

  1. การปกครองส่วนกลาง  
  2. การปกครองส่วนภูมิภาค  
  3. การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

การปกครองส่วนภูมิภาค

จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพื้นที่เพื่อการบริหารราชการ ส่วนภูมิภาคเป็น 9 อำเภอ 67 ตำบล 613 หมู่บ้านโดยมีอำเภอดังนี้

 1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (Mueang Uttaradit)
 2. อำเภอตรอน (Tron)
 3. อำเภอท่าปลา (Tha Pla)
 4. อำเภอน้ำปาด (Nam Pat)
 5. อำเภอฟากท่า (Fak Tha)
 6. อำเภอบ้านโคก (Ban Khok)
 7. อำเภอพิชัย (Phichai)
 8. อำเภอลับแล (Laplae)
 9. อำเภอทองแสนขัน (Thong Saen Khan)
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพื้นที่เพื่อการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ประเภท ประกอบด้วย

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาลเมือง 1 แห่ง
 • เทศบาลตำบล 16 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 62 แห่ง
 
 

การเมือง

มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 คน และสมาชิกวุฒิสภา 1 คน