ทรัพยากรธรรมชาติ

Natural Resources

จังหวัดอุตรดิตถ์มีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ มี ทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด เช่น แร่พลวง เหล็ก ทองแดง ยิปซั่ม ใยหิน ดินขาว ทัลค์ แต่ยังไม่ได้นำไปใช้ในทางเศรษฐกิจ และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำน่าน ไหลผ่านเขตจังหวัดเป็นระยะความยาวถึง160 กิโลเมตร แม่น้ำปาด ห้วยพูล คลองแม่พร่อง ห้วยน้ำพี้ คลองตรอน ห้วยน้ำลอก นอกจากนั้นมีเขื่อนและฝาย กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน คือ เขื่อนสิริกิติ์ ฝายสมเด็จฯ ฝายหลวงลับแล และ ซึ่งเป็นฝายแรกของประเทศไทย

There are fertile forests in Uttaradit. There are also several kinds of minerel resources, e.g. antimony, iron, copper, gypsum, stone fiber, kaolin, tale, still remaining unutilized for economic purposes, however, the and its major natural water sources are the Nan River, which runs through its boundary for a distance of 160 kilometers; the Pat River, Huay Phlu Brook, Mae Phrong Stream, Nam Phi Brook, Tron Stream and Nam Lok Brook. In addition, it has dams and weirs storing water for irrigational purposes, e.g. ' Sirikit Dam, Som dej pra Srinakharindra Weir, Luang Lablae Weir which is the first weir of hailand.