สภาพภูมิประเทศ

Topoqraphy

แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ อยู่ในเขตอำเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของอำเภอเมืออุตรดิตถ์ลับแลและทางแสนขันที่ราบระหว่างหุบเขา และบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบ ๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้ำปาด คลองแม่พร่อง ห้วยน้ำไคร้ และลำธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล น้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคก เขตภูเขาและที่สูง มีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดอยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอภำเภอเมืองอุตรดิตถ์

 

The topography of Uttaradit comprises: The Nan basin plains are located in Tron district, Phichai district, Mueang Uttaradit district, Lablae district and Thong Saen Khan district.

Valley & wavy slope plains, situated north and east of the province, lie between valleys along the Tron Cannal, Pat river, Mae Phrong canal, Nam Krai stream and brooks.

Highlands & mountains, located north and east of the province, particularly in Ban Khok district, Fak Tha district, Nam Pat district, The Pla district, Lablae district and Mueang Uttaradit district.