นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


นายสุมิตร เกิดกล่ำ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


นายสุรชัย มณีประกร
ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์


นายอรัญ สรรเสริญ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์