นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


นายมานิต อนรรฆมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


นายพิภัช ประจันเขตต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


--- ว่าง ---
ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์


---ว่าง ----

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์