นายธวัชชัย ยอดฉัตร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


นางนภัสนันท์ จำปาจี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวปารวี วงษ์สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนิโลบล อิงคธีรวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายผดุง ภักดี
นิติกร


นายเกรียงไกร กรมทะนา
จ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม


นายชินวัฒน์ มีสักขี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์ดำีธรรมนายฉริยศักดิ์ อายาพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม


นายปรเมษฐ์ บุญเรือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมนางสาวนารีรัตน์ ยาโม้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาววชิดา ปัญญาสิทธิ์
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.ว่าที่ร้อยตรีวัชภพ สุขใส
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.