สิบเอกธวัชชัย ยอดฉัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางนภัสนันท์ จำปาจี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวปารวี วงษ์สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนิโลบล อิงคธีรวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายผดุง ภักดี
นิติกร


นายเกรียงไกร กรมทะนา
จ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม


นายชินวัฒน์ มีสักขี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์ดำีธรรมนายฉริยศักดิ์ อายาพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
นายปรเมษฐ์ บุญเรือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม


นางสาวเพ็ญสินี เสริฐลือชา
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.ว่าที่ร้อยตรีวัชภพ สุขใส
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.