นายเอกพร อานุภาพภราดร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด


นายเสน่ห์ เทพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางพรศิริ ยังมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นางสาวฉัตรธิดา แสนมั่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายณัฐนันท์ พุ่มพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวมานิตษา ทั่งเรือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวธารทิพย์ อาลัยสุข

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายศรายุทธ คร้ามศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวปรัษฐา กระต่ายทอง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล