นายพยงค์ ยาเภา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด


นายสมมาตร บัวศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางพรศิริ ยังมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นางณัชชภัทร ศรีีชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฉัตรธิดา แสนมั่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายณัฐนันท์ พุ่มพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนันทนา ลิ้มรุ่งยืนยง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวมานิตษา ทั่งเรือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวนารีรัตน์ ยาโม้

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวธารทิพย์ อาลัยสุข
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายบระเพ็ด สังการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ในกลุ่มจังหวัดฯ