นายพิพัฒน์พงษ์  พุทธวงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายเสน่ห์ เทพา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 


นางสาววิรัชฏา คลังกรณ์

พนักงานทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวพาเพียร ศรีสวัสดิ์
พนักงานทรัพยากรบุคคล