นางมนทกานต์ พวงรังษี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายเสน่ห์ เทพา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 


นางสาววิรัชฏา คลังกรณ์

พนักงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวพาเพียร ศรีสวัสดิ์
พนักงานทรัพยากรบุคคล

นายศรายุทธ คร้ามศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล