นางมนทกานต์ พวงรังษี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางณัชชภัทร ศรีชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 


นางสาววิรัชฏา คลังกรณ์

พนักงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวพาเพียร ศรีสวัสดิ์
พนักงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวปรัษฐา กระต่ายทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล