นายเอกพร อานุพภราดร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ


นางเฉลิมศรี บุญมาก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางนพรัตน์ ดำคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


นางสาวมาลินี หว่างพันธุ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางอรวรรณ ศรีศร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเส็ง แสนย่าง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวเบญจมาศ กล่อมจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเฉลิมขวัญ บุตรขัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวแพรพรรษา อังครำไพสกุล

นิติกรปฏิบัติการ

นายประหยัด จุติบุตร

พนักงานขับรถยนต์ ส2


นายทวี พิชญวิวัฒร์
พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายทวี ชมภูน้อย

พนักงานพิมพ์ ส2

นายประสงค์ บุญมี
พนักงานธุรการ ส2

นายวิโรจน์ สุขทรัพย์
พนักงานธุรการ ส2

นายพงศกร เทียนเงิน

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายคงณฤทธิ์ บุญมาติด

พนักงานพิมพ์ ส2

นางประภาภรณ์ ยากองโค
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวพรพิมล เพ็งวัน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวะธัญญาภรณ์ ตาสุข
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสารจันธิมา พิชญวิวัฒร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล