ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ


นางเฉลิมศรี บุญมาก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวมาลินี หว่างพันธุ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายเส็ง แสนย่าง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวเฉลิมขวัญ บุตรขัด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเบญจมาศ กล่อมจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวแพรพรรษา อังครำไพสกุล
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศิริลักษณ์ มันทากาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวนันทนา ลิ้มรุ่งยืนยง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกนกภรณ์ บางดี

นักวิเทศสัมพันธ์


นายประหยัด จุติบุตร
พนักงานขับรถยนต์ ส2


นายทวี พิชญวิวัฒร์
พนักงานขับรถยนต์ ส2


นายทวี ชมภูน้อย
พนักงานพิมพ์ ส2


นายประสงค์ บุญมี

พนักงานธุรการ ส2


นายวิโรจน์ สุขทรัพย์
พนักงานธุรการ ส2


นายพงศกร เทียนเงิน
พนักงานธุรการ ส2


นายคงณฤทธิ์ บุญมาติด
พนักงานพิมพ์ ส2


างประภาภรณ์ ยากองโค
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวพรพิมล เพ็งวัน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวธัญญาภรณ์ ตะสุข

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

นางสารจันธิมา พิชญวิวัฒร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล