หน่วยงาน 33 หน่วยงาน

Back Office Front Office
1. ระบบโครงสร้างการจัดองค์กรของศูนย์ข้อมูลร่วม (Joint Information Center - Jic) ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. การสร้างเพจ (ส.ปชส.อุตรดิตถ์) และคู่มือ
2. ระบบการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาวัตกรรม (Innovation Base) 2. คณะทำงานบริหารจัดการสื่อโซเชียล สำนักงานประชาสัมพันธ์
Back Office Front Office
1. งานลงบัญชีทหารกองเกิน (ผู้ปฏิบัติ : สัสดีอำเภอ)
Back Office Front Office
1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ1. ระบบบำเหน็จบำนาญ
2. ระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุ2. ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน3. ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง
4. ระบบทดสอบด้านการเงินการคลังภาครัฐ4. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5. ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ5. ระบบความรับผิดทางละเมินและแพ่ง
6. ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์6. ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
7. ระบบนายทะเบียนค่ารักษาพยาบาล
Back Office Front Office
1. KTB Corperate Online1. ระบบการสอบถามความพึงพอใจของการบริการออนไลน์
Back Office Front Office
1. ระบบติดตามแผนงานและโครงการ
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
4. ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
Back Office Front Office
1. ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1. ระบบเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
2. ระบบการใช้จ่ายงบประมาณ
Back Office Front Office
1. ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 1. ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
3. เว็บไซต์กรมปศุสัตว์
4. เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
5. Facebook.com/prlo.utd
6. ระบบ E-Movement
Back Office Front Office
1. ระบบงานสารบรรณจังหวัด1. ระบบสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (สำหรับเกษตรกร)
2. ระบบการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (สำหรับเจ้าหน้าที่)
3. ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
Back Office Front Office
1. ระบบ E-สารบรรณกรม1. ระบบ Website : http://web.cpd.go.th/uttaradit
2. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ของจังหวัด)2. ระบบ Facebook : สนง.สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ระบบ E-Project 3. ระบบ Line : สหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
4. ระบบ Profile สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
5. ระบบ E-mail Cpd_uttaradit@cpd.go.th
6. ระบบ Line : เขตตรวจราชการที่ 16 17
Back Office Front Office
1. ระบบฐานข้อมูล ALRO Lond
Back Office Front Office
1. ระบบจองคิวใบขับขี่ E-Booking 1. ระบบตรวจสอบประวัติการขอรับใบอนุญาตขับรถ
Back Office Front Office
1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1. ระบบลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์
2. ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมกิจการน้ำบาดาล GCL 2. ระบบ Website สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
3. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project)
4. ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)
5. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
6. ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
7. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. ระบบ e-report ลดใช้พลังงานในภาครัฐ
9. ระบบ GFMIS
10. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate(e-Payment)
11. ระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร(e-monitoring)
12. ระบบงานเครือข่าย ทสม.
Back Office Front Office
1. ระบบ KTB Corporate Online 1. ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (MIS)
2. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์2. ข้อมูลสถิติจากการสำมะโน
3. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 3. ข้อมูลสถิติจากการสำรวจ
4. ระบบนำเข้ารายงานสถิติจังหวัด 4. ข้อมูลรายงานสถิติจังหวัด
5. ข้อมูลสถิติจากการสำรวจความคิดเห็น
Back Office Front Office
1. ระบบ Intranet รายงานการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
2. ระบบ App สมาร์ทโฟน รายงานการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
Back Office Front Office
1. ระบบ Line@Application 1. ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์
2. ระบบชำระเงินผ่านเครื่อง EDC
Back Office Front Office
1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ระบบวาระงานผู้บริหารแจ้งอัตโนมัต2. ระบบวาระงานผู้บริหารแจ้งในกลุ่มไลน์
3. ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
4. ระบบข่าวประกวดราคา
5. ระบบข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
Back Office Front Office
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมการปกครอง1. ระบบการใช้บริการงานทะเบียนราษฎร
2. ระบบงานทะเบียนตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ.24902. ระบบการให้บริการงานทะเบียนทั่วไป
3. ระบบการพนัน3. ระบบการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
4. ระบบงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า
5. ระบบงานมูลนิธิ/สมาคม
6. ระบบงานเรี่ยไร
7. ระบบงานโรงแรม
8. ระบบงานโรงรับจำนำ
9. ระบบงานสถานบริการ
10. ระบบการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
Back Office Front Office
1. ระบบ CDD OA1. ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการจัดเก็บและใช้ประโยชน์
2. ระบบ E - Submissim2. ระบบ ข้อมูล OTOP
3. สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
Back Office Front Office
1. ใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. ระบบ Landsfax
2. ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
3. ระบบค้นหาราคาประเมิน
4. โปรแกรมประเภทจัดการข้อมูล GIS
Back Office Front Office
1. ระบบรายงานข้อมูลสาธารณภัย1. ระบบประชุมทางไกลออนไลน์
2. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย2. ระบบรายงานข้อมูล อุบัติเหตุ E-Report
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของสำรองจ่าย (E-Stock)
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
Back Office Front Office
1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมโยธาธิการและผังเมือง1. ระบบเว็บไซต์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
2. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดอุตรดิตถ์2. ระบบงานบริการด้านช่าง
3. ระบบงานบริการด้านผังเมือง
4. ระบบลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลงานด้านต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
Back Office Front Office
1. ระบบ INFO ระบบข้อมูลกลาง อปท.1. ระบบเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ระบบ e-Plan
3. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบ KTB Corporate Online
5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Back Office Front Office
1. ระบบส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์กับศาล
2. ระบบรับส่งหนังสือสอทางระบบอินทราเน็ต
Back Office Front Office
1. ระบบจัดทำฐานข้อมูลผู้ที่มาเยี่ยมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1. ระบบการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (Video conferencetelevisit )
2. ระบบบันทึกเสียงสนทนาระหว่างผู้ต้องขังกับญาติที่มาเยี่ยม2. ระบบการให้ข้อมูล ข่าวสาร ติดต่อ สอบถาม กับญาติผู้ต้องขังผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น line
3. ระบบการตรวจจับโลหะแบบเดิมผ่าน ก่อนเข้าภายในเรือนจำ
4. ระบบการตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Ray)
Back Office Front Office
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1. ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
Back Office Front Office
1. ระบบอินทราเน็ต ์1. เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ
Back Office Front Office
1. ระบบบำเหน็จ บำนาญ/ระบบบำเหน็จค้ำประกัน 1. ระบบ Smart job center (สมัครงาน/หาคนงาน)
2. ระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาล2. ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
3. ระบบ GFMIS Web Report 3. ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
4. ระบบ GFMIS Web Online 4. ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ)
5. ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 5. เรียกดูสถิติผู้สมัครงานในระบบ Smart Job Center
6. ระบบเว็บไซต์บันทึกบัญชี (Web-FI) เงินกองทุนต่างด้าว 6.เรียกดูตำแหน่งงานว่างในระบบ Smart Job Center
7. ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 7.เรียกดูสถิติผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
8. ระบบงานห้องสมุด กรมการจัดหางาน
Back Office Front Office
1. ระบบสารสนเทศกรม1. ระบบ e-service
2. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. ระบบข้อมูลสืบค้นทะเบียนราษฎร์
3. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์3. ระบบการให้บริการให้คำปรึกษา ส่งข่าวสารผ่านทางออนไลน์
4. ระบบการกรอกแบบตอบรับต่างๆ ผ่านคิวอาร์โค้ด
Back Office Front Office
1. ระบบทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการตามพระราชบัญญัติภาพรถยนต์และวีดีทัศน์1. ระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
Back Office Front Office
1. ระบบกำกับติดตามงานของผู้บริหาร 1. ระบบ Data Conter สาธารณสุข
2. ระบบหนังสือราชการ, ตารางกิจกรรม,อิเล็กทรอนิกส์ 2. ระบบแจ้งควบคุบโรคออนไลน์
3. ระบบโปรแกรมสารบรรณสาธารณสุข 3. ระบบไข้เลือดออกออนไลน์
4. ระบบโปรแกรมจองรถ 4. ระบบ HDC
Back Office Front Office
1. ระบบรายชื่อผู้ขอรับบริการ (I-Survey)1. ระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ระบบจัดการข้อร้องทุกข์ (I-Com) 2. ระบบเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
3. ระบบรายงานแผนปฏิบัติงาน (I-Plan)
4. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Back Office Front Office
1. ระบบกลุ่ม Line สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 1. ระบบเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
Back Office Front Office
1. ระบบเวชทะเบียนผู้ป่วยนอก (InApp)1. ระบบเว็บไซต์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
2. ระบบเวชทะเบียนผู้ป่วยใน (Conofile) 2. ระบบรายงานผลแลป กรณี รพช./รพท./สอ.ส่งตรวจ
3. ระบบผลแลปนอก (Lab Resutt) 3. Facebook / Line โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
4. ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 4. ระบบการส่งข้อร้องรียนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล