ประชากร

Population

ในปี 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากรมีประชากรทั้งสิ้น 461,051 คน เป็นชาย 227,078 คน เป็นหญิง 233,973 คน
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2556)

In 2014 Uttaradit Province had a total population of 461,051 , male of 227,078 people and female of 233,973 people
(Update September 2013)

 

ลักษณะทางสังคม

The Social Character

สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตรอยต่อแห่งวัฒนธรรมล้านนา ล้านช้าง และภาคกลาง เป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่นและงานประเพณีพื้นบ้านต่างๆ มีลักษณะผสมผสาน ประชากรบางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาไทยภาคเหนือ และบางส่วนพูดภาษาลาว เป็นต้น

The state of Uattaradit Province area lying in the seam of the Lanna, Lanchang and central Thai cultures has effected in a blend of various ways of life, dialects and folk traditional festivals. The majority of the population speaks the central Thai language, but some parts of it speak the Northern Thai language and other parts the Laotian language.