สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 


ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์

    


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์


ชุดคำพูดเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

             * ประกาศ.. การกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าตอบแทนบริเวณพื้นที่การก่อสร้างงานระบบคลองส่งน้ำของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 
              * ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
             * การบริหารโครงการและดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ. ........ 
             * การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
             * ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
             * ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
             * ตัวอย่างการเขียนโครงการและแนวทางหลักเกณฑ์ฯ  
             * ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ครอบครองและทำประโยชน์ ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ที่ถูกชลประทานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างระบบแนวท่อส่งน้ำสายหลัก MP ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
             * ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ปรงบประมาณ 2560  
             * ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงที่ชุมชน เขตอำเภอเมือง ลับแล ตรอน พิชัย ทองแสนขัน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  
             * แบบเสนอโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
             * มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
             * เอกสารการประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561  
             * มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 มกราคม 2560  
             * มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มกราคม 2560  
             * นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
             * ผลการประกวดการออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และการประกวดการเพิ่มเติมคำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์  
             * โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560  
             * ข้อมูลโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
             * การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
             * การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
             * การลงพื้นที่โครงการที่ขอการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
             * หนังสือเชิญประชุม : เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
             * หนังสือเชิญประชุม : เรื่องการประชุมระดมความคิดเห้นการจัดทำโครงการกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแนวทางการสร้างความเข้มอข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)  
             * การเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างห้วยเทิบ ประจำปีงบประมาณ 2560  
             * คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และนายอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ 3013/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559   
             * การรับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล)  
             * บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย  
             * แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://www.moac.go.th/agri-map/  
             * แผนผังและคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561 
             * รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
             * รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 
             * ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Green Economy ครั้งที่ 4 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ   
                                                                          

ข่าวประกวดราคา

อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ ส่งบทความ
อ่านบทความแบบปกติ ส่งข้อคิดเห็น
ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์บทความ
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด สรุปข่าวประกวดราคาเป็นรายเดือน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อชื่อเรื่องอ่านต่อเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
สอบราคาจ้างเหมาบริการผลิตแท็กติดขั้วผลทุเรียน tag และกล่องบรรจุภัณฑ์
อ่าน: 5 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อ่าน: 5 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-022
อ่าน: 5 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุการแพทย์
อ่าน: 6 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติม - ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนคร
อ่าน: 5 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อต.ถ. 1-034
อ่าน: 6 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่ากะบาก-น้ำแพ หมู่ท
อ่าน: 6 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อต. ถ. 1-0
อ่าน: 5 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประปา กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้า
อ่าน: 5 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-02-2017
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประปา กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้
อ่าน: 6 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ

ระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล

   

อุตรดิตถ์ในอดีต


เขื่อนสิริกิติ์แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.39 วินาที