สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (ทบทวนใหม่)
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 


ผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์

    


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

 
ดาว์นโหลดไฟล์รูปป้ายประชาสัมพันธ์ .... ไฟล์.rar

ข่าวประชาสัมพันธ์

             * รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
             * แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
             * ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสุราษฎร์ธารี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และพบปะประชาชน  
             * ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
             * ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน อ.พิชัย อ.บ้านบ้านโคก อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์   
             * ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่ถูกเขตชลประทานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ในเขตท้องที่ตำบลน้ำอ่าง และตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   
             * แบบฟอร์มเก็บข้อมูลปริมาณงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมของจังหวัด (ส่วนที่ 2) 
             * แบบจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการขยายผลที่น้อมนำแนวพระราชดำริ   
             * ร่างแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของจังหวัดอุตรดิตถ์  
             * แบบประเมินผลตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(PMQA) หมวด 4
             * สำนักงาน ก.พ. เปิดให้บริการอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) จำนวน 132 วิชา/บทเรียน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาตนเอง 
             * โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Self Certified FL) 
             * รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
             * รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา 
             * ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่ถูกเขตชลประทานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ในเขตท้องที่ตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  
             * การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อโครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมเพื่อการค้าชายแดนไทย-ลาว ปี 2560 ทางกลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า  
             * ประกาศ.. การกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าตอบแทนบริเวณพื้นที่การก่อสร้างงานระบบคลองส่งน้ำของโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก  
             * ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
             * การบริหารโครงการและดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ. ........ 
             * การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
             * ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
             * ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
             * ตัวอย่างการเขียนโครงการและแนวทางหลักเกณฑ์ฯ  
             * ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ครอบครองและทำประโยชน์ ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ที่ถูกชลประทานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างระบบแนวท่อส่งน้ำสายหลัก MP ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
             * ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ปรงบประมาณ 2560  
             * ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงที่ชุมชน เขตอำเภอเมือง ลับแล ตรอน พิชัย ทองแสนขัน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า และบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  
             * แบบเสนอโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
             * มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
             * เอกสารการประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561  
             * มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 มกราคม 2560  
             * มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มกราคม 2560  
             * นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
             * ผลการประกวดการออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และการประกวดการเพิ่มเติมคำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์  
             * โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560  
             * ข้อมูลโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
             * การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
             * การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
             * การลงพื้นที่โครงการที่ขอการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
             * หนังสือเชิญประชุม : เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
             * หนังสือเชิญประชุม : เรื่องการประชุมระดมความคิดเห้นการจัดทำโครงการกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแนวทางการสร้างความเข้มอข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)  
             * การเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างห้วยเทิบ ประจำปีงบประมาณ 2560  
             * คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และนายอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ 3013/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559   
             * การรับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล)  
             * บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย  
             * แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://www.moac.go.th/agri-map/  
             * แผนผังและคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561 
             * รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  
             * รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 
             * ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Green Economy ครั้งที่ 4 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ   
                                                                          

ข่าวประกวดราคา

อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ ส่งบทความ
อ่านบทความแบบปกติ ส่งข้อคิดเห็น
ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์บทความ
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด สรุปข่าวประกวดราคาเป็นรายเดือน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อชื่อเรื่องอ่านต่อเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา
26-05-2017
ราคากลางโครงการปรับปรุงลาดยาง ชนิด แอสฟัลติกคอนกรีต หนา 4 ซม. หมู่ 7 บ้านผาลาด ต
อ่าน: 12 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
26-05-2017
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางชนิดแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านผาลาด ต.น้ำหมัน
อ่าน: 10 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-05-2017
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายกง
อ่าน: 20 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-05-2017
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้าน
อ่าน: 12 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-05-2017
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ่าน
อ่าน: 18 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-05-2017
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ซอย 3
อ่าน: 18 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-05-2017
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คสล. (สายหลังโร
อ่าน: 15 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-05-2017
ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริหารพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต้ำกว่า 1,088 ตารางเมตร
อ่าน: 17 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-05-2017
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช้าระบบจัดเก็บข้อมูลทางแพทย์ (p
อ่าน: 13 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ
ข่าวประกวดราคา
25-05-2017
ราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรม ขุดลอกคลองน้ำธรรมชาติ ค
อ่าน: 12 - ข้อคิดเห็น: 0
อ่านบทความแบบเปิดหน้าต่างใหม่ อ่านบทความแบบปกติพิมพ์บทความ ส่งต่อให้เพื่อน ส่งข้อคิดเห็น ส่งบทความ

ระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล

   

อุตรดิตถ์ในอดีต


เขื่อนสิริกิติ์แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่านิยม  

---------------------------------
  
 
คลังข่าวมหาดไทย  
 
GovChannel  
 
สคบ.อุตรดิตถ์  
  
 
 

 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
บริการภาครัฐ  

......................


......................


....................................................


..........................


..........................
 

 
    
...........................

 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
เอกสารเผยแพร่  
 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
  
 
Warning   
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร, สรุปผลการจัดซื้อ.จัดจ้าง  
1. ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
2. สรุปผลการดำเนินการฯ จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์  
   - ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
   - ข้อมูลภัยพิบัติด้านการเกษตร
   - ข้อมูลโครงการสำคัญ
   - คู่มือ/การบันทึกค่าพิกัด
 
อาคารควบคุมพลังงานฯ  
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
 
GES Survey Online  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ข้อมูลแผนที่  
เพื่อใช้คำนวณระยะทาง
1. แผนที่กรุงเทพฯ
2. แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวก  
 
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs  
 
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  
 
ตำบลละ 5 ล้านบาท  
 


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.30 วินาที