อัตราการตายของแม่และทารก

สถิติชีพ
ปี 2544
ปี 2545
ปี 2546
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
จำนวน
อัตรา
เกิดมีชีพ (อัตรา : 100 ประชากร)
4,555
9.41
4,182
8.64
4,417
9.12
ตาย (อัตรา : 1000 ประชากร)
3,160
6.53
3,235
6.68
3,409
7.03
เพิ่มธรรมชาติ (อัตรา : 100 ประชากร)
1,395
0.29
947
0.2
1,008
0.21
เกิดไร้ชีพ (อัตรา: 100 การคลอด)
17
3.75
20
5.06
24
5.47
การตายปริกำเนิด (อัตรา : 1000 การคลอด)
25
5.49
28
7.09
34
7.74
ทารกแรกเกิด - 7 วันตาย (อัตรา : 1000 เกิดมีชีพ)
8
1.76
8
1.91
10
2.28
ทารกตาย (อัตรา : 1000 เกิดมีชีพ)
27
5.93
24
5.73
23
5.2
มารดาตาย (อัตรา : 100000 เกิดมีชีพ)
-
-
2
47.82
-
-
เด็กแรกเกิด - 4 ปี ตาย (อัตรา : 100 เกิดมีชีพ)
43
9.44
47
11.24
33
22.61


ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

            ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547