การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

EB1 (1) จังหวัด/หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด/หน่วยงาน

เอกสารประกอบ EB1(1) หมายเลข 1 |เอกสารประกอบ EB1(1) หมายเลข 2 |
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
| เอกสารประกอบ EB1 (2) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB1 (2) หมายเลข 2

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
  ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 เอกสารประกอบ EB2 (1) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB2 (1) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB2 (1) หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB2 (1) หมายเลข 4

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
              ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 เอกสารประกอบ EB2 (2) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB2 (2) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB2 (2) หมายเลข 3
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 เอกสารประกอบ EB3(1) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB3 (1) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB3 (1) หมายเลข 3
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 เอกสารประกอบ EB3(2) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB3 (2) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB3 (2) หมายเลข 3
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
| เอกสารประกอบ EB3 (3) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB3 (3) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB3 (3) หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB3 (3) หมายเลข 4
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 | เอกสารประกอบ EB3 (4) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB3 (4) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB3 (4) หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB3 (4) หมายเลข 4
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
| เอกสารประกอบ EB4(1) หมายเลข 1 

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 (ที่ผ่านมา)
| เอกสารประกอบ EB4(2) หมายเลข 1
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
| เอกสารประกอบ EB4 (3) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB4 (3) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB4 (3) หมายเลข | เอกสารประกอบ EB4 (3) หมายเลข 4
EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 เอกสารประกอบ EB5 หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB5 หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB5 หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB5 หมายเลข 4 | เอกสารประกอบ EB5 หมายเลข 5 | เอกสารประกอบ EB5 หมายเลข 6 | เอกสารประกอบ EB5 หมายเลข 7 | เอกสารประกอบ EB5 หมายเลข 8
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน
| เอกสารประกอบ EB6 หมายเลข 1 
EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
 เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 4 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 5 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 6 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 7 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 8 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 9 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 10 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 11 | เอกสารประกอบ EB7 หมายเลข 12

EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 เอกสารประกอบ EB8 หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB8 หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB8 หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB8 หมายเลข 4 | เอกสารประกอบ EB8 หมายเลข 5
EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
 เอกสารประกอบ EB9 หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB9 หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB9 หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB9 หมายเลข 4 | เอกสารประกอบ EB9 หมายเลข 5 | เอกสารประกอบ EB9 หมายเลข 6 | เอกสารประกอบ EB9 หมายเลข 7 | เอกสารประกอบ EB9 หมายเลข 8 | เอกสารประกอบ EB9 หมายเลข 9
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในจังหวัด
 เอกสารประกอบ EB10 (1) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB10 (1) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB10 (1) หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB10 (1) หมายเลข 4 | เอกสารประกอบ EB10 (1) หมายเลข 5 | เอกสารประกอบ EB10 (1) หมายเลข 6 | เอกสารประกอบ EB10 (1) หมายเลข 7 | เอกสารประกอบ EB10 (1) หมายเลข 8 | เอกสารประกอบ EB10 (1) หมายเลข 9
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในจังหวัด
 เอกสารประกอบ EB10 (2) หมายเลข 1 |
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 4 | เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 5

EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 4 | เอกสารประกอบ EB11(1) หมายเลข 5 |
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 | เอกสารประกอบ EB12(1) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB12(1) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB12(1) หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB12(1) หมายเลข 4 | เอกสารประกอบ EB12(1) หมายเลข 5
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
 เอกสารประกอบ EB12(2) หมายเลข 1 | เอกสารประกอบ EB12(2) หมายเลข 2 | เอกสารประกอบ EB12(2) หมายเลข 3 | เอกสารประกอบ EB12(2) หมายเลข 4 | เอกสารประกอบ EB12(2) หมายเลข 5 | เอกสารประกอบ EB12(2) หมายเลข 6