เอกสารเผยแพร่ ITA จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

* แบบรายชื่อผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*    Power Point กรอบและแนวทางการประเมิน ITA 2561
*   VDO conference
*   แบบสำรวจ External
*   แบบสำรวจ Internal    

*   แบบกรอกข้อมูลการศึกษาภารกิจหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์
*   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*   ประชุมวิดิทัศน์ทางไกล
*   แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ระดับจังหวัด)
*   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และการปลูกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
*    การเก็บข้อมุลคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assment - ITA) ในงบประมาณปี ๒๕๖๑ (Internal)
*   คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 2841/2561
*   คำสั่งจังหวัดอุตรดติถ์ ที่ 2842/2561
*   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
*   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
*   คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดอุตรดิตถ์
*   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
จัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ
ในสังกัดจังหวัดอุตรดิตถ์

*  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของจังหวัดอุตรดิตถ์

*  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดอุตรดิตถ์

*  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการในการปฏิบัติงานของจังหวัดอุตรดิตถ์
*  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานจังหวัดอุตรดิตถ์

*  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

*   แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบทเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
*  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบทเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

*  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดอุตรดิตถ์