เอกสารเผยแพร่ ITA จังหวัดอุตรดิตถ์

* แบบรายชื่อผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*    Power Point กรอบและแนวทางการประเมิน ITA 2561
*   VDO conference
*   แบบสำรวจ External
*   แบบสำรวจ Internal    

*   แบบกรอกข้อมูลการศึกษาภารกิจหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์
*   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*   ประชุมวิดิทัศน์ทางไกล
*   แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ระดับจังหวัด)
*   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และการปลูกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์