การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารเผยแพร่
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2563
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561