การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารเผยแพร่
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 126 มาตรา 127 มาตรา 128
#ไม่ทนคนโกง
โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คู่มือบริหารความเสี่ยงจังหวัดอุตรดิตถ์
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2563
การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์
การเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกานดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2563
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561