การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดอุตรดิตถ์
พระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติสถิติ 2550
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2541
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2549
ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าด้วยอำนาจหน้าที่วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดทำและการพิจารณาร่างกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือประกาศโดยกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ.2522
การใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสหกิจชุมขน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง 2562
พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ 2561
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายพิจารณาท่างแพ่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา 2559
พระราชบัญญัติล้มละลาย 2561
กฎหมายที่เกี่ยวของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สนง.ที่ดินจังหวัด
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
สนง.แรงงานจังหวัด
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สนง.จัดหางานจังหวัด
สนง.ประกันสังคมจังหวัด
สนง.คลังจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.สหกรณ์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.พลังงานจังหวัด
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เรือนจำจังหวัด