1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์

                    2. โครงการ อพ.สธ.

                    3. โครงการตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

                    4. โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ (ปิดทองหลังพระ)

                    5. แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า

                    6. แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า

                    7. แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560)