สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปรับปรุง 
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ก.ธ.จ.  


 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  


รายงานผลแบบสำรวจฯ

 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน จังหวัดอุตรดิตถ์:


· การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงฯ
· แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดอุตรดิตถ์
· คำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
· พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
· ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
· แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554
· ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552
· คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
· แผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับสมบูรณ์).xls
· เอกสารความรู้จากสถาบันดำรงราชานุภาพ
· วีซีดีตัวอย่างการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ(นำเสนอเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 51 ห้องศิลาอาสน์ 09.00 น.)
· ไฟล์นำเสนอบรรยายสรุปการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 51 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ 9.00 น.
· การดำเนินการตามระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
· รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550
· สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ (186,031,200 บาท )
· สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
· การดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเว็ปไซต์ของหน่วยงาน จังหวัดอุตรดิตถ์
· วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
· โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี 2551ของจังหวัดอุตรดิตถ์
· นโยบายรัฐบาล / มหาดไทย / จังหวัด
· กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
· สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์
· ทำเนียบผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการนในจังหวัดอุตรดิตถ์
· คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดอุตรดิตถ์
· คู่มือการให้บริการจัดหางานในประเทศ
· คู่มือการจดทะเบียนคนพิการ
· คู่มือการใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการและเทคนิคในการฝึกอบรม
· การค้าชายแดน (หมวดสินค้า)
· การค้าชายแดน (การส่งออกแป้งมันสำปะหลัง)
· แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
· ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
· นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี
· แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลควบคุมภายใน
· รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 4
· คู่มือตัวอย่างคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
· แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
· การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2553
· รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
· คำรับรองการปฏิบัติราชการ
· บรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ์
· คุยสบาย สบาย สไตล์ผู้ว่าฯโยธินศร์
· โลโก้จังหวัดอุตรดิตถ์
· ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบ - การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย
· แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค
· โครงการทุนการศึกษาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
· การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
[ ย้อนกลับ ]


แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที