สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (ทบทวนใหม่)
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน จังหวัดอุตรดิตถ์:


· การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงฯ
· แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดอุตรดิตถ์
· คำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
· พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
· ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
· แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554
· ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2552
· คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
· แผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับสมบูรณ์).xls
· เอกสารความรู้จากสถาบันดำรงราชานุภาพ
· วีซีดีตัวอย่างการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ(นำเสนอเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 51 ห้องศิลาอาสน์ 09.00 น.)
· ไฟล์นำเสนอบรรยายสรุปการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 51 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ 9.00 น.
· การดำเนินการตามระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
· รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550
· สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ (186,031,200 บาท )
· สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
· การดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเว็ปไซต์ของหน่วยงาน จังหวัดอุตรดิตถ์
· วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
· โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณปี 2551ของจังหวัดอุตรดิตถ์
· นโยบายรัฐบาล / มหาดไทย / จังหวัด
· กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
· สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์
· ทำเนียบผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการนในจังหวัดอุตรดิตถ์
· คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดอุตรดิตถ์
· คู่มือการให้บริการจัดหางานในประเทศ
· คู่มือการจดทะเบียนคนพิการ
· คู่มือการใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการและเทคนิคในการฝึกอบรม
· การค้าชายแดน (หมวดสินค้า)
· การค้าชายแดน (การส่งออกแป้งมันสำปะหลัง)
· แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
· ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
· นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี
· แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลควบคุมภายใน
· รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 4
· คู่มือตัวอย่างคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
· แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
· การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2553
· รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
· คำรับรองการปฏิบัติราชการ
· บรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ์
· โลโก้จังหวัดอุตรดิตถ์
· ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบ - การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย
· โครงการทุนการศึกษาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
· การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
[ ย้อนกลับ ]

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที