สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
สมัชชารัฐสภาอาเชียน  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
การจัดการความรู้  
 
สาระดีๆ จากศาลปกครอง  
 
STDB  
  
 
แบบสำรวจ  
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มกราคม 50 - ปัจจุบัน  
hit counter html
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน จังหวัดอุตรดิตถ์:


· กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
· การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตยฯ ปี 2562
· แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
· คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน(ตามหนังสือที่ อต 0017.3/ว3320 ลว 4 กค 62)
· การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
· การสรรหาครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างปี๒๕๕๕
· การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ดิเรกคุณากรณ์ ปี ๒๕๕๕
· การสรรหา
· การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปี55
· โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
· แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย
· การจำหน่ายสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียตริ ๘๐ พรรษา
· โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์
· ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
· ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ"ผู้หญิงเก่ง"และ"องค์กรท้องถิ่นดีเด่น"ปี๕๖
· การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
· หลักเกณฑ์แล้วิธีการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
· กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๖๗)
· การถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งใหมไทย" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา
· การถวายพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน"
· ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายดวงตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่าย
· ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน
· การสรรหาครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างปี๒๕๕๖
· มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมาตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
· มอบหมายให้รองนายกรัฐมาตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการในภูมิภาค
· มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
· โครงการฝืกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองภาคพลเมืองฯ
· การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖
· เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์การผู้ทำความดีเพื่อสังคมรับรางวัลมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖ (ปีที่ ๗)
· หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ
· ขอความอนุเคราห์สั่งจองวัตถุมงคล
· การคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2556
· การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
· ทะเบียนข้อมูลสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จ.อต. ปี56
· ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"
· ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ ๑
· แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลฯ
· ป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
· ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมมูญ
· คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
· การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
· พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
· การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
· ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
· บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สดุดีจอมราชา
[ ย้อนกลับ ]

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที