สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2
คำแนะนำ: 1
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางด้านศิลปหัตถกรรม  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน จังหวัดอุตรดิตถ์:


· รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
· ป้ายประชาสัมพันธ์งานลางสาด ประจำปี 2559
· การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
· การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ปี 2560)
· การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
· การรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559)
· ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
· แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
· รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาศที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
· สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
· สรุประเด็นการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่
· ประเด็นตรวจราชการ ติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 18 ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
· การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System)
· รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
· ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (แบบรายงานฯ ไตรมาส 2)
· แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) ของจังหวัดอุตรดิตถ์
· การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System) ไตรมาส 2
· การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี
· ประชาสัมพันธ์ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
· หนังสือเชิญประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
· การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ
· การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
· การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
· การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
· การจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และงบภาคเหนือ)
· การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ภาคเหนือ
· การจัดทำแผนใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
· (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
· ดาว์นโหลด PPT โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ (วันที่ 19-20 กันยายน 2560) ณ โรงแรมสีหราช
· การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น
· ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
[ ย้อนกลับ ]

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที