สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต " :: ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพฯ  
  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
GES Survey Online  
 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
STDB  
  
 
ITA จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
แบบสำรวจ  
 
จังหวัดอุตรดิตถ์: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน จังหวัดอุตรดิตถ์:


· เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558"
· โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดอุตรดิตถ์(ปรับปรุงใหม่)
· แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2559-2560) ฉบับทบทวน
· การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชน
· การขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
· การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
· คู่มือระบบรายงานผล e-sar
· การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงฯ
· การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558
· การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
· การเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(งบพัฒนาจังหวัด)
· การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
· แบบรายงานข้อมูลโครงการแบบรายงานข้อมูลโครงการ/ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
· การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้าน "การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ"
· การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
· การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)
· การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด(AreaBased)
· เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณการวิจัยในลักษณะบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2559
· ร่างแผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับทบทวน
· แบบการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
· สรุปข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ำของแม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3
· การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (e-SAR) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
· ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
· การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
· การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
· ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
· แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจัวหวัด รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
· การเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ (งบพัฒนาจังหวัด)
· นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
· การตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดอุตรดิตถ์
· ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
· แบบฟอร์มคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
· การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
· การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2558 ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
· สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.ตามโครงการบรรเทาทุกข์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
· รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 - พ.ศ.2557
· การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2573
· การวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
· การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์
· แนวทางการตรวจและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
· ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการ OPEN HOUSE เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย
· รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราขการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 1)
· การวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Province & Closter Benchmarking)
· แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
[ ย้อนกลับ ]

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที