สมัครสมาชิก : เข้าระบบ : ..:: วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ : "เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน " :: *** "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน"***"ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่" *** "ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"***"ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร"***"ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่สำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ"***"มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน"***"การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา"***"สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา"***"ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"***"ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา"***"วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย"***"ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ"***"ไม่มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย"***"ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์"***"รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า รักป่าอย่าทำลาย"*** เผยแพร่ โดย กอ.รมน.จว.อ.ต. ***
เฉลิมพระเกียรติ  

......................................................................

  


 
รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ  
 
แบบสำรวจ  
การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1
คำแนะนำ: 1
 
ประวัติ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
 วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ (ทบทวนใหม่)
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตราประจำจังหวัด
 ประวัติความเป็นมาเมือง อต.
ทำเนียบผู้บริหาร..
 ทำเนียบ ผวจ.อต.
 ทำเนียบ หน.สนจ.
ที่ตั้งอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพเศรษฐกิจ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร,สภาพสังคม
 บรรยายสรุปจังหวัด..
 คำรับรองปฏิบัติราชการ
 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ
 ทำเนียบการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย(ศบช.มท)
 
ข้อมูลเบื้องต้นฯ  
 
link หน่วยงานราชการ  
 
บรรยายสรุปจังหวัด  
 
แหล่งท่องเที่ยว จ.อต.  
  
 
ผังโครงสร้างสำนักงานจังหวัด  
กลุ่มสมาชิก

 เกี่ยวกับสนจ.อต.
 ผังโครงสร้างองค์กร
 ตรวจสอบภายในจังหวัด
 

 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
 
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก  
 
จ.อต.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                    
 
หลง-หลิน ลับแล  

 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
Re: ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโท (จำนวน: 0)
โดย เมื่อ พุธ 24 พ.ค. 17@ 13:02:43 ICT

บริษัท สตาร์ โอ.เอ แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำัด

53/1-3 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

เบอร์โทรศัพท์ 081-4749822 Fax.055-414502วันที่    23  พฤษภาคม   2560

 

เรื่อง   เสนอแนะประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้งโครงการ        

        พัฒนาศักยภาพท่องเที่ยว และบริการแบบบูรณาการ  กิจกรรมพัฒนาท่องเที่ยว 

เรียน  ประธานกรรมการ  ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 

อ้างถึง  ประกาศร่างtor ทางเทคนิคงานติดตั้งกล้องวงจรปิด   ครั้งที่2

 

   ตามที่ทาง จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประกาศร่างขอบเขต,รายละเอียดด้านเทคนิคในงานติดตั้งในงานประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)   ทาง บจก สตาร์โอเอ แอนด์คอมมูนิเคชั่น ข้อเสนอแนะข้อมูลทางด้านเทคนิคในการประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิด   (ฉบับที่ 2)  ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อ 5   โปรแกรมบริหารจัดการระบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

           ข้อ 5.2 สามารถลำดับชั้นของภาพจากแผนที่ จังหวัด  อำเภอ  ตำบล  สาขาได้อย่างเป็นระบบ

           ข้อ 5.3  สามารถแสดงจุดแนวติดตั้งสายใยนำแสงบนแผนที่ได้ เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในอนาคตและสามารถบอกระยะของสายใยแก้วนำแสงแต่ะละเส้นทางได้

           ข้อ  5.9 สามารถปรับเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

           ข้อ  5.10 สามารถใช้งานโปรแกรมได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) และสามารถ updateได้ให้สามารถรองรับการใช้งานของระบบcctvได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ข้อ 5.13  รองรับการทำงานกับกล้องโดรน(drone  camera)

ข้อุ 6    สายสัญญาณใยแก้วนำแสง แบบภายนอก  12แกน

           ข้อ 6.18   หนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อให้การรับรองและสนับสนุนในการให้บริการสำหรับโครงนี้ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง หรือจากบริษัท ในเครือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานภายในประเทศอย่างเป็นทางการ

ข้อ 7    สายสัญญาณใยแก้วแบบภายนอก    24แกน

           ข้อ 7.18   หนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อให้การรับรองและสนับสนุนในการให้บริการสำหรับโครงนี้ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง หรือจากบริษัท ในเครือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสำนักงานภายในประเทศอย่างเป็นทางการ

ข้อ 16  อุปกรณ์กระจาสัญญาณเครื่อข่ายและจ่ายไฟแบบบ   industial poe

           ข้อ 16.16  อุปกรณ์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยในการเสนอราคาครั้งนี้โดยต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคาให้คณะกรรมการตรวจพิจารณา

 

เงื่อนไขทางเทคนิค

ข้อ7  ผู้เสนอราคาจะต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมการพาดสายสัญญาณบนเสาของการไฟฟ้าโดยแนบเอกสารการอนุญาต  พาดสายสัญญาณจากการไฟฟ้ามา ณ วันเสนอราคา

ข้อ  12 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกระบวนการมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น iso 29110 เป็นต้น

ดังนั้นทางบริษัทฯจึงขอเสนอ ให้ตัดคุณลักษณะข้อดังกล่าวออก  เพื่อเปิดกว้างให้  แบรนด์อื่นๆ ,ยี่ห้ออื่นๆ สามารถยื่นเสนอราคาแข่งขันได้  (โดยไม่ล๊อกสเปค กับ แบรนด์กับ ยี่ห้อดังกล่าว)

 

             จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

(นายพิสุทธิ์   หฤทัยวิจิตรโชค)

กรรมการผู้จัดการ

 

 

 

 

ประสานงาน  ทิพย์รัตน์  มหะพันธ์   (081-4749822)

                  [ ตอบกลับ | Root ]

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที