1  นายดำริ ธีระกุล พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520  
2  นายอุระ เนียมกลาง พ.ศ. 2520 - 30 เมษายน 2523  
3  นายนิยม พึ่งสุจริต 1 พฤษภาคม 2523 - 1 กันยายน 2523  
4  นายสมเจตน์ วิริยะดำรงค์ 1 ตุลาคม 2523 - 1 กันยายน 2524  
5  นายพร เพ็ญพาส 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2527  
6  นายวิชชา ประสานเกลียว 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529  
7  นายวัจนะ นาคบุตร 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2531  
8  นายช่วง เมืองแก้ว 1 ตุลาคม 2531 - 30 ตุลาคม 2532  
9  ร.ต.ท.อุปฤทธิ์ ศรีจันทร์ 1 พฤศจิกายน 2532 - 16 ตุลาคม 2533  
10  นายไพศาล พรประยุทธ 17 ตุลาคม 2533 - 24 มีนาคม 2534  
11  นายสุมน นงนวล 25 มีนาคม 2534 - 3 พฤศจิกายน 2534  
12  นายสมพงศ์ ยอดพฤติการณ์ 4 พฤศจิกายน 2534 - 30 เมษายน 2538  
13  นายชูศักดิ์ กราบไกรแก้ว 1 พฤษภาคม 2538 - 24 ตุลาคม 2539  
14  นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช 25 ตุลาคม 2534 - 2 พฤศจิกายน 2540  
15  นายกฤษเพชร ศรีปาน 3 พฤศจิกายน 2540 - 23 ตุลาคม 2543  
16  นายธานี ปลูกเจริญ 24 ตุลาคม 2543 - 14 ตุลาคม 2544  
17  นายสุมิตรา ศรีสมบัติ 15 ตุลาคม 2544 - 15 มกราคม 2546  
18  นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ 21 กรกฎาคม 2546 - 31 ตุลาคม 2547  
19  นายสกล เชาวนานานนท์ 1 พฤศจิกายน 2547 - 18 กุมภาพันธ์ 2550  
20  ว่าที่ร.ต.สุรศักดิ์ วงศาโรจน์ 19 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 ตุลาคม 2550  
21  นายสักวรุณ เตชะจิตอาภรณ์ 1 ธันวาคม 2551   28 พฤศจิกายน 2553  
22  นายยงยุทธ สิงห์ธวัช 9 พฤษภาคม 2554 - 30 กันยายน 2558  
23  นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม 18 มกราคม 2559 - 13 พฤศจิกายน 2559  
24  นายอรัญ สรรเสริญ 30 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2561  
25  นายพยงค์ ยาเภา 5 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน