ลำดับที่

พระนาม / นาม

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ - ถึง

1.

พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร์ (โพ เนติโพธิ์)

2444-2446

2.

พระยาเทพาธิบดี (อิ่ม)

2446-2449

3.

พระยาสุจริตรักษา (เชื้อ)

2449-2450

4.

พระยาสุริยราชวราภัย (จร)

2450-2454

5.

พระยาวจีสัตยรักษ์ (ดิศ)

2454-2459

6.

พระยาพิษณุโลกบุรี (สวัสดิ์ มหากายี)

2459-2459

7.

พระยาวโรดมภักดีศรีอุตรดิตถ์นคร (อั้น หงษนันท์)

2459-2467

8.

พระยานครพระราม (สวัสดิ์ มหากายี)

2467-2496

9.

พระยาวิเศษฤาชัย (มล.เจริญ อิศรางกูร)

2469-2471

10.

พระยาวิเศษภักดี (ม.ร.ว.กมลนพวงษ์)

2471-2474

11.

พระยาอัธยาศัยวิสุทธิ์ (โชติ กนกมณี)

2474-2476

12.

พระประสงค์เกษมราษฎร์ (ชุ่ม)

2476-2478

13.

พระสนิทประชานันท์ (ทองอิน แสงสนิท)

2479-2481

14.

หลวงอุตรดิตถาภิบาล (เนื่อง ปาณิกบุตร)

2481-2482

15.

พระสมัครสโมสร (เสงี่ยม บุรณสมบูรณ์)

2483-2485

16.

ขุนพิเศษนครกิจ (ชุบ กลิ่นสุคนธ์)

2486-2487

17.

ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์)

2487-2488

18.

ขุนอักษรสารสิทธิ์ (ละมัย สารสิทธิ์)

2488-2490

19.

ขุนสนิทประชาราษฎร์ (สนิท จันทร์ศัพท์)

2490-2491

20.

นายพ่วง สุวรรณรัฐ

2491-2492

21.

นายเกษม อุทยานิน

2492-2492

22.

ขุนวรกิจโกศล (ร.ท.ถวิล ระวังภัย)

2492-2493

23.

ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุญยนิตย์)

2493-2495

24.

ขุนรัฐวุฒิวิจารย์ (สุวงศ์ วัฎสิงห์)

2495-2497

25.

ขุนสนิทประชากร (กุหลาบ ศกรมูล)

2497-2501

26.

นายสง่า ศุขรัตน์

2501-2506

27.

นายประกอบ ทรัพย์มณี

2506-2509

28.

พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์

2509-2510

29.

นายเวทย์ นิจถาวร

2510-2513

30.

นายเวียง สาครสินธุ์

2513-2515

31.

นายดิเรก โสตสถิตย์

2515-2516

32.

นายวิจิน สัจจะะเวทะ

2516-2518

33.

พล.ต.ต.ศรีศักดิ์ ธรรมรักษ์

2518-2519

34.

นายเลอเดช เจษฎาฉัตร

2519-2522

35.

นายกาจ รักษ์มณี

2522-2526

36.

นายธวัช มกรพงศ์

2526-2530

37.

นายธวัชชัย สมสมาน

2530-2531

38.

นายสุพงศ์ ศรลัมพ์

2531-2532

39.

นายศรีพงศ์ สระวาสี

1 มิ.ย. 2532-30 ก.ย. 2534

40.

นายชัยวัฒน์ อรุโณทัยวิวัฒน์

1 ต.ค. 2534-30 ก.ย. 2536

41.

นายสมบัติ สืบสมาน

5 ต.ค. 2536-30 มี.ค. 2540

42.

นายนิรัช วัจนะภูมิ

31 มี.ค. 2540-5 เม.ย. 2541

43.

นายชัยพร รัตนนาคะ

16 เม.ย. 2541-30 ก.ย.2542

44.

นายสิทธิพร เกียรติศิริโรจน์

1 ต.ค. 2542-30 ก.ย. 2545

  45.
นายปรีชา บุตรศรี
1 ต.ค. 2545-30 ก.ย. 2548
46.
ร.ต.ท.อุปฤทธิ์   ศรีจันทร์   
1 ต.ค. 2548-12 พ.ย. 2549

47.

นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์

13 พ.ย. 2549 - 2550

48.
นายธวัชชัย  ฟักอังกูร
13 พ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2552

49.

นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์

1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย.2555

50.

นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

19 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556

51.

นายชัช กิตตินภดล

1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558

52.

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ

1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559

53.

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์

1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560

54.

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561

55.

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล

1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563

56.

นายผล ดำธรรม

1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน