๑. ข้อมูลทั่วไป

             ๑.๑. พื้นที่การติดต่อ

                    * จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชายแดนติดต่อกับแขวงไซยบูลี สปป.ลาว ๒ อำเภอ คือ   อำเภอบ้านโคกและอำเภอน้ำปาด ระยะทางแนวชายแดน ประมาณ ๑๔๕ กิโลเมตร

                     * แชวงไซยบูลี มีเมืองชายแดนที่ติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ๔ เมือง คือ เมืองทุ่งมีไซ   เมืองปากลาย เมืองบ่อแตน เมืองแก่นท้าว

   ๑.๒. ข้อมูลการค้าขายชายแดน

                     * ด้านสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง   น้ำมันหล่อลื่น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
  ปุ๋ย/สารเคมี อาหารสด/แห้ง เสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น

                     * ด้านสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  เศษเหล็ก ของเก่า เหล้า บุหรี่ ไวน์ เบียร์ สมุนไพร สินค้าอุปโภคบริโภค
  โทรศัพท์มือถือ ถ่านไม้ เครื่องจักรสาร เป็นต้น

  ๑.๓. ความจำเป็นในการยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ เป็นจุดผ่านแดนถาวร

                     * เพื่อเพิ่มมูลค้าการค้าขายชายแดน การค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยว ให้แก่ทั้ง ๒ ประเทศมากขึ้นเพราะด่านภูดู่-ด่านผาแก้ว สามารถเชื่อมต่อ เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกประมาณ ๓๐๙ กิโลเมตร ไปแขวงไซยะบูลี ๑๙๔ กิโลเมตร ไปนครเวียงจันทร์ ๒๓๘ กิโลเมตร และมาจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๕๖ กิโลเมตร ไปเชียงใหม่ ๔๐๕ กิโลเมตร ไปกรุงเทพ ๕๔๗ กิโลเมตร ไปชายแดนแม่สอด(ตาก)-เมยวดี(พม่า) ประมาณ ๔๒๒ กิโลเมตร

                     * การค้าขายผ่านจุดผ่านแดนถาวร สามารถค้าขายสินค้าได้หลาย ประเภท/ชนิด ยกเว้นสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าต้องห้าม สามารถค้าขายได้ไม่จำกัดปริมาณ และวงเงิน

                     * รายได้จากการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และค่าธรรมเนียม ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าภูดู่ เป็นของจังหวัดน่าน ไม่ใช่รายได้ของจังหวัด อุตรดิตถ์ เนื่องจากจุดผ่อนปรมการค้าภูดู่ อยู่ในความดูแลของ ด่านศุลากรและด่านตรวจคนเข้า เมืองของจังหวัดน่าน            

                     * การเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะทำให้มีนักท่องเที่ยว สามารถเข้า-ออกผ่าน ด่านภูดู่ ด่านผ่าแก้วได้สะดวกมากขึ้น และจะกระตุ้นจูงใจให้พ่อค้าไทย เดินทางไปค้าชาย ในเมืองต่างๆ ของสปป.ลาวเพิ่มมากขึ้น

                     * จุดผ่านแดนถาวร ช่วยจัดระเบียบการค้านอกระบบให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็น ระบบ สามารถควบคุม ตรวจสอบป้องปรามการส่งออก-นำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าต้องห้าม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สามารถควบคุม และตรวจสอบบุคคลผ่านแดนเข้า-ออก ได้สะดวก รัดกุมมากยิ่งขึ้น

                     * ด่านภูดู่ สามารถเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ เช่น       - เชื่อมอาณาจักรล้านนา (เชียงใหม่) กับอาณาจักรล้านช้าง (หลวงพระบาง) ระยะทาง ๖๙๕ กม.
      - เชื่อมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง กับเมืองมรดกโลกสุโขทัยศรีสัชนาลัย
ซากังลาว ด้วย ระยะทาง ๕๕๐-๖๕๐ กม.
      - เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมยวดี ประเทศพม่า กับ สปป.ลาว ระยะทาง ๔๒๒ กม. ด้วยเพ็กเก็จทัวร์ วันเดียวเที่ยวสามประเทศ คือ พม่า-ไทย-ลาว
      - เชื่อมโยงอุตรดิตถ์-นครหลวงเวียงจันทร์ ด้วยระยะทางเพียง ๓๙๔ กม.
      - เชื่อมต่อการขนส่งทางราง โดยมีรถไฟจากสถานีรถไฟศิลาาสน์ ไปเชียงใหม่,กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือสัตหีบ ได้สะดวกรวดเร็ว

  Untitled Document
Untitled Document
กลุ่มงานข้อมูลสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร ๐๕๕-๔๐๐๗๐๐ ต่อ ๒๒๓๓๔  Email : uttaradit@moi.go.th