- แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานจัดหารงานจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
                                     - แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ