ข้อมูลที่สำคัญ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

      4.1 การใช้ข้อมูลในการกำหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

 •                 4.1.1 มีการกำหนดสารสนเทศที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ“ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์” โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
                            - ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

                              1) ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดอุตรดิตถ์

                              2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังของจังหวัดอุตรดิตถ์

                              3) ผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ของจังหวัดอุตรดิตถ์   อ่านต่อ...

                              4) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ในจังหวัดอุตรดิตถ์    อ่านต่อ...

                              5) รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือนในจังหวัดอุตรดิตถ์    อ่านต่อ...

                              6) มูลค่าสินค้านำเข้า-ส่งออก ณ ด่านถาวรภูดู่    อ่านต่อ...

                            - ด้านสังคม จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

                              1) จำนวนผู้พิการในจังหวัดอุตรดิตถ์

                              2) ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์    อ่านต่อ...

                              3) จำนวนตำแหน่งงานว่างของจังหวัดอุตรดิตถ์

                              4) จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานจังหวัดอุตรดิตถ์

                              5) จำนวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ จังหวัดอุตรดิตถ์

                              6) สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์

                              7) สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในจังหวัดอุตรดิตถ์

                              8) สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในจังหวัดอุตรดิตถ์    อ่านต่อ...

                            - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

                              1) พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในจังหวัดอุตรดิตถ์

                              2) สถิติปริมาณน้ำฝนของจังหวัดอุตรดิตถ์    อ่านต่อ...

                              3) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์    อ่านต่อ...

                              ซึ่งข้อมูลทั้ง 3 ด้านเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่สนับสนุนทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัดเพื่อประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด