มาตรการการเข้าออกของจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง วันที่
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)
การบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 28 เม.ย. 63
การปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แพ่ง พ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 16 เม.ย. 63
การเตรียมพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 9 มี.ค. 63