ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
ฉบับที่ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
ฉบับที่ 1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 11 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 2 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 3 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 5 การปิดสถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 6 การปิดสถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 25 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 8 การปิดสถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 9 ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราว ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 10 ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราว ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 29 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 11 การปิดสถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 29 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 12 ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 29 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 13 การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 29 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 13 (เพิ่มเติม) การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) 30 มี.ค. พ.ศ.2563
ฉบับที่ 14 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เม.ย. พ.ศ.2563
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
ที่ 6062/2563 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 2 พ.ค. พ.ศ.2563
ที่ 6061/2563 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 2 พ.ค. พ.ศ.2563
ที่ 5191/2563 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 15 เม.ย. พ.ศ.2563
ที่ 5069/2563 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 13 เม.ย. พ.ศ.2563
ที่ 4930/2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 9 เม.ย. พ.ศ.2563
ที่ 4681/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 3 เม.ย. พ.ศ.2563
ที่ 4590/2563 จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 เม.ย. พ.ศ.2563
ที่ 4422/2563 จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 มี.ค. พ.ศ.2563
ที่ 4362/2563 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 มี.ค. พ.ศ.2563
ที่ 4120/2563 ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนภูดู่ เป็นการชั่วคราว 22 มี.ค. พ.ศ.2563
ที่ 4016/2563 การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการชั่วคราว 20 มี.ค. พ.ศ.2563