:: ประวัติความเป็นมา :: หน้าที่ความรับผิดชอบ :: อำนาจหน้าที่ :: โครงสร้างการบริหารงาน ::
 


                  สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
เช่นเดียวกับ
    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ปรากฏชื่อ
    เป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดไว้ว่า
    ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ดังนี้
         
 
             (1) สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัดนั้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง บังคับบัญชาและรับผิดชอบ      
   

             (2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการ
    ประจำจังหวัดนั้น ๆ
                
เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสำนักงานจังหวัดจะมีปรากฏชื่ออยู่ตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัตสำนักงานจังหวัด
    ยังไม่เคยได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของตนเองไปประจำปฏิบัติงานอยู่เลย คงมีแต่เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงท่านเดียวทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
    
ในระยะแรก ๆ งานของ สำนักงานจังหวัดมีปริมาณไม่มากนัก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้แผนกปกครองจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน

                  ต่อมาเมื่องานด้านต่างๆ ของจังหวัดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสำนักงานจังหวัด
    โดยมีเจ้าหน้าที่ของตนเองประจำปฏิบัติงานอยู่อย่างแท้จริง เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
    ซึ่งมีอยู่อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
    มาปฏิบัติให้บังเกิดผลแก่ประชาชนในท้องที่ และรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะพัฒนาการบริหารราชการที่จะให้หน่วยงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม
    ที่มีหน่วยงานในจังหวัดได้ขึ้นตรงหรือรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานจังหวัดจึงต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ
    จังหวัดและเป็นศูนย์กลางในการประสานแผนและโครงการของทุกกระทรวง ทบวง กรมในจังหวัด

                 กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2516 จึงได้กำหนดให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่
    ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นในสำนักงานจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด และได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
    กำหนดให้ขยายการจัดอัตรากำลังเพิ่มขึ้นใน ปี พ.ศ. 2518 อีกจำนวน 16 จังหวัด และในปี พ.ศ. 2519 จำนวน 49 จังหวัดตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้
    สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
    ได้เช่นเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง

               สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร การวินิจฉัยสั่งการ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
    การปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ขึ้นในส่วนราชการของสำนักงานจังหวัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517
    ใน 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ชลบุรี สงขลา และยะลาต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ขยายการดำเนินการเพิ่มขึ้นใน 16 จังหวัด
    ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรปราการ สุโขทัย
    พิจิตร นครปฐม และชุมพร และในปี พ.ศ. 2519 ได้ขยายเพิ่มขึ้นจนครบทุกจังหวัด

  
                               

 

       
       สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 ถนนประชานิมิตร จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
    โทร./โทรสาร 0-5541-1977 ทำงานเกี่ยวกับส่วนราชการโดยรับคำบัญชาจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์โดยตรง
 


                สำนักงานจังหวัดในปัจจุบัน ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากยุคแรกอย่างมาก มีอำนาจหน้าที่ภารกิจและโครงสร้างอัตรากำลังที่ชัดเจนขึ้น
    สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัดเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและเป็นไปตามผลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สำคัญดังนี้รับผิดชอบ
    เกี่ยวกับงานอำนวยการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดงานบริหารทั่วไปของจังหวัดงานจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งงานอื่น ๆ
    ที่มิได้มีหน่วยงานใดในจังหวัด รับผิดชอบสำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัด ปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการด้านแผนงาน
    โดยควบคุมดูแลงาน ประสานโครงการจังหวัด และรวมทั้งงานเลขานุการจังหวัดและขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ
    และรับผิดชอบงานในสำนักงานจังหวัดงานประสานโครงการจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาวางแผนงานประสานโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด
    ติดตามและประเมินผลงาน ศึกษาข้อมูลและเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการประสานโครงการจังหวัด
             งานเลขานุการจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการผู้ว่าราการจังหวัด งานธุรกิจ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่และงานด้านการรับรอง
    และพิธีการต่าง ๆ ของจังหวัด งานการเงิน บัญชีพัสดุ เฉพาะส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด
    อยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 
                  

          อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 )

                   1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
                   2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่าย
                       สารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
                   3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
                       นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
                   4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติ
                       ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
                   5. ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
                   6. อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
                   7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              

 

 

          โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานของสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งออกเป็นกลุ่มงาน ทั้งหมด 4 กลุ่มงาน ดังนี้
                   bullet19_gray.gif  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
                   bullet19_gray.gif  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
                   bullet19_gray_1.gif  กลุ่มงานอำนวยการ
                   bullet19_gray_2.gif  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

              หมายเหตุ : มติ อ.ก.พ.มท. ครั้งที่ 3/2559 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
      สำนักงานปลัดกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 
   


   bullet19_gray.gif  รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
   bullet19_gray.gif  การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Moblie Service)
   bullet19_gray.gif  รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

   bullet19_gray.gif  งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
   bullet19_gray.gif  งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)
   bullet19_gray.gif  งานบริการและให้คำปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

   bullet19_gray.gif  งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
   bullet19_gray.gif  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   
   bullet19_gray.gif  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

   bullet19_gray.gif  การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
   bullet19_gray.gif  จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

   bullet19_gray.gif  ประสานและปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
   bullet19_gray.gif  บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
   bullet19_gray.gif  ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
   bullet19_gray.gif  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
   bullet19_gray.gif  สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานในจังหวัด
   bullet19_gray.gif  งานตรวจราชการ
   bullet19_gray.gif  ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   bullet19_gray.gif  งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
   bullet19_gray.gif  งานกิจการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
   bullet19_gray.gif  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
   
   bullet19_gray.gif  บริหารงานทั่วไปของจังหวัด

   bullet19_gray.gif  งานช่วยอำนวยการผู้ว่าราชการจังหวัด
   bullet19_gray.gif  เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนานหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
   bullet19_gray.gif  งานรัฐพิธี ราชพิธี
   bullet19_gray.gif  จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดรวมทั้งระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง
   bullet19_gray.gif  งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
   bullet19_gray.gif  งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัด
   bullet19_gray.gif  งานกิจกรรมด้านการข่าว
   bullet19_gray.gif  งานพัสดุของสำนักงานจังหวัด
   bullet19_gray.gif  งานการเงินและบัญชีในฐานะ กรม/จังหวัด/สำนักงานจังหวัด
   bullet19_gray.gif  งานเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
   bullet19_gray.gif  งานเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
   bullet19_gray.gif  งานจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด
   bullet19_gray.gif  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   


   bullet19_gray.gif  งานบริหารบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

   bullet19_gray.gif  งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลัดเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล
   bullet19_gray.gif  จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
   bullet19_gray.gif  งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทยใสสะอาด
   bullet19_gray.gif  ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงาน
       ทรัพยากรบุคคลจังหวัด
   bullet19_gray.gif  งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
   bullet19_gray.gif  งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
   bullet19_gray.gif  เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
   bullet19_gray.gif  การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
   bullet19_gray.gif  คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
   bullet19_gray.gif  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
   bullet19_gray.gif  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

star01.gif