คำชี้แจง    จังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร จึงใคร่ขอเวลาท่านสักเล็กน้อย เพื่อตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

1.สถานภาพของผู้ใช้บริการ*    ข้าราชการ/บุคลากรของรัฐ    ประชาชนทั่วไป

2.เพศ*   ชาย    หญิง

3.อายุ*   ต่ำกว่า 21 ปี    21 - 30 ปี   31 - 40 ปี    41 - 50 ปี   51 - 60 ปี    มากกว่า 60 ปี

4.ระดับการศึกษาสูงสุด*

5.อาชีพ*


6.การเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.uttaradit.com บ่อยมาเพียงใด*        เป็นครั้งแรก   นานๆ ครั้ง   บ่อยๆ   เป็นประจำ

7.หัวข้อ/เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)*

    ข้อมูลจังหวัด (วิสัยทัศน์, ยุทธศาสตร์ ฯลฯ)

    ข่าวประชาสัมพันธ์

    ทำเนียบ/เบอร์โทร ส่วนราชการในจังหวัด

    ข่าวสารต่างๆ

8.ท่านรู้จักเว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*

    ค้นหาจากเว็บค้นหา (Search engine ต่างๆ เช่น google,bing,Yahoo!)

    สังคมออนไลน์ เช่น Facebook,Myspace,Twitter,E-mail,Web board และอื่นๆ

    โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่นๆ

    เพื่อน / คนรู้จักแนะนำ / คำบอกเล่า

    อื่นๆ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้งานบนเว็บไซต์ www.uttaradit.go.th

        โปรดระบุความพึงพอใจต่อ การใช้บริการเว็บไซต์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านข้อมูลยข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

                                                        รายการ                                                                                 ความพึงพอใจ
ด้านข้อมูลข่าวสาร*         มากที่สุด (5)         มาก (4)         ปานกลาง (3)         น้อย (2)         น้อยที่สุด (1)
         1)ความครอบคลุมเนื้อหาข่าสารต่างๆ
        2)การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
        3)ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
        4)ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร
        5)ข้อมูล ข่าวสารตรงตามความต้องการ
        6)ความทันสมัยของข้อมูลข้าวสาร
        7)ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
        8)ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ด้านรูปแบบของเว็บไซต์*         มากที่สุด (5)         มาก (4)         ปานกลาง (3)         น้อย (2)         น้อยที่สุด (1)
        9)หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ
        10)การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
        11)ความเหมาะสมของสีที่ใช้
        12)ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
        13)การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก (Web link)
        14)รูปแบบการแสดงผลผ่านมือถือ
ความพึงพอใจโดยภาพรวม*         มากที่สุด (5)         มาก (4)         ปานกลาง (3)         น้อย (2)         น้อยที่สุด (1)
        15)ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

        ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีสิ่งใดที่ท่านอยากให้ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำไปใช้พัฒนาปรับปรุงอย่างเร่งด่วน สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ www.uttaradit.go.th เพื่อสนองตรงต่อความต้องการของท่านมากที่สุด (โปรดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ไม่มีถูกหรือผิด)