งานสถานีสื่อสาร  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร (มท) 21957, 22342    TOT = 055-411-973
 
     
 

 
   

.

นายธนากร    อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

สถานีสื่อสาร

ประวัติ

 
งานบริการด้านสื่อสาร

   งานโทรศัพท์

   การขอติดตั้งโทรศัพท์ในข่าย มหาดไทย
 
  หมายเลขโทรศัพท์ในข่าย มหาดไทยและภายในศูนย์ราชการ
   รหัสเรียกเข้ากระทรวง/หน่วยงานอื่น

   งานสื่อสารข้อมูล

   การขอติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลในข่าย มหาดไทย
 
  หมายเลข IP Addess
  
 
    

   งานบริการทั่วไป

  โครงการทางด่วนข้อมูล ระยะ ที่ 3  อุตรดิตถ์
  โครงการัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง มท. ระยะที่ 2  อุตรดิตถ์
 
 หมายเลข ISDN
 
 
   


 
PMOC  ( Prime Minister Operations Center ) 

MOC  ( Ministry of Interior Operation Center )