งานสถานีสื่อสาร  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร (มท) 21957, 22341    TOT = 0-5540-0700


นายธนากร    อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

สถานีสื่อสาร

ประวัติ

 
IP Addresscและ username  ที่แจกให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน

ลำดับที่

ส่วนราชการ/หน่วยงาน

USERNAME

IP Address

1

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

MOIPMOI_UTT   1

10.8.2.51

2

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 1

MOIPMOI_UTT   2

10.8.2.52

3

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2

MOIPMOI_UTT   3

10.8.2.53

4

ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์

MOIDLAM_UTT  1

10.8.2.54

5

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

MOIPMOI_UTT   56-65

10.8.2.56-65

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศูนย์ POC ) POCMOI_UTT     181-190 10.8.2. 181-190
สำนักงานจังหวัด(COM ห้องประชุมศิลาอาสน์) ROOT_UTT         191-205

10.8.2. 191-205

6

ปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์

MOIDLAM_UTT  66-70

10.8.2.66-70

7

กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

MOIDOLA_UTT  71-80,171-180

10.8.2.71-80,171-180

8

ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์

MOIDLAM_UTT  81-85

10.8.2.81-85

9

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

MOIDPM_UTT    86-90

10.8.2.86-90

10

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

MOICDD_UTT    91-95

10.8.2.91-95

11

ที่ทำการสัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์

MODARMY_UTT  96-100

10.8.2.96-100

12

สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ICTNSO_UTT    101-110

10.8.2.101-110

13

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

MACPAC_UTT  111-115

10.8.2.111-115

14

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

MOIDPT_UTT   116-125

10.8.2.116-125

15

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

MOLPLB_UTT  126-130

10.8.2.126-130

16

สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์

MOFPFN_UTT 131-135

10.8.2.131-135

17

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์

OPMPRD_UTT   136-140

10.8.2.136-140

18

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

MDTPIDT_UTT   141-150

10.8.2.141-150

19

สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด

SDHSSDW_UTT 151-15

10.8.2.151-155

20

เสมียนตราจังหวัดอุตรดิตถ์

MOIDLAM_UTT  156-160

10.8.2.156-160

21

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

MCTPCT_UTT    161-1165

10.8.2.161-165

22

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

f_UTT    166-170

10.8.2.166-170

23

 อุปกรณ์ Routing   10.8.2. 254

 


 


 


 

PMOC  ( Prime Minister Operations Center ) 

MOC  ( Ministry of Interior Operation Center )