ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานีสื่อสารจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

                ในวันที่ 3 สิงหาคม 2508  คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง สำนักงานโทรคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานพิเศษชั่วคราว มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุมดูแล  การดำเนินงานตามโครงการโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดบริการสื่อสารให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดอื่นตามที่ร้องขอ ครอบคลุมพื้นที่ 30 จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารออกเป็น 5 เขต
( พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 1 ) ได้แก่

ศูนย์สื่อสารกลาง (กรุงเทพฯ) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี  สระบุรี สมุทรปราการ
ศูนย์สื่อสารสาขา 1 (ฉะเชิงเทรา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ศูนย์สื่อสารสาขา 2 (นครราชสีมา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ศูนย์สื่อสารสาขา 3 (ขอนแก่น) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม
ศูนย์สื่อสารสาขา 4 (นครปฐม)  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี

                ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 207 ลงวันที่ 16 กันยายน 2515 ได้จัดให้มีการแบ่งส่วนราชการชองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยยกเลิก สำนักงานโทรคมนาคม และได้กำหนดให้จัดตั้ง กองการสื่อสาร ขึ้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรับโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ฯลฯ จาก สำนักโทรคมนาคมเดิม และได้มีการขยายเครือข่ายสื่อสาร โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เขต เป็น 8 เขต ( พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 2 ) เพิ่มเติม ได้แก่

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดเลย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์สื่อสารสาขา 5 (พิษณุโลก) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
ศูนย์สื่อสารสาขา 6 (เชียงใหม่) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด แพร่ น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน
ศูนย์สื่อสารสาขา 7 (นครศรีธรรมราช) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต กระบี่ พังงา
ศูนย์สื่อสารสาขา 8 (สงขลา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

                ระยะต่อมา( พ.ศ.2521 2523 ) ได้ขยายเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 3  และจัดตั้งสถานีสื่อสารครบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์สื่อสารเขต

                ในปีงบประมาณ 2535 มีการแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารใหม่ออกเป็น ศูนย์สื่อสารเขต จำนวน 12 เขต และนำเทคโนโลยีสื่อสารระบบ DIGITAL มาใช้ทดแทนระบบ ANALOG รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ได้แก่ บริการสื่อสารข้อมูล ( Online )  การให้บริการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดดำเนินการโดยสถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 63 จังหวัด แต่ในจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่แต่ละภาค ให้บริการโดยศูนย์สื่อสารเขตทั้ง 12 จังหวัด ได้แก่

ศูนย์สื่อสารเขต 1

(พระนครศรีอยุธยา)

ศูนย์สื่อสารเขต 2

(ชลบุรี)

ศูนย์สื่อสารเขต 3

(นครปฐม)

ศูนย์สื่อสารเขต 4

(นครราชสีมา)

ศูนย์สื่อสารเขต 5

(อุดรธานี)

ศูนย์สื่อสารเขต 6

(ขอนแก่น)

ศูนย์สื่อสารเขต 7

(เชียงใหม่)

ศูนย์สื่อสารเขต 8

(พิษณุโลก)

ศูนย์สื่อสารเขต 9

(นครสวรรค์)

ศูนย์สื่อสารเขต 10

(สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์สื่อสารเขต 11

(นครศรีธรรมราช)

ศูนย์สื่อสารเขต 12

(สงขลา)

                พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยรวมภารกิจระหว่าง กองการสื่อสาร และ ศูนย์สารสนเทศ จัดตั้งเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดตั้งสถานีสื่อสารขึ้นในทุกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สื่อสารเขต และ ทุกสถานีสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศ ถูกจัดรวมภารกิจไว้อยู่ใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด.......  ศูนย์สื่อสารเขต ได้รับการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จนถึงปัจจุบัน  

สถานที่ตั้ง

               สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์


                 โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้          (มท)   
22300                 Operator 
                                                                  
  (มท)    22060                      หัวหน้าสถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
                                                                    (มท)   
22341และ 22342    เจ้าหน้าที่สื่อสาร
                                                                  
(ทศท)  0-5541-1973  และ 0-5540-0700 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)

 

ขออนุเคราะห์ข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)