งานสถานีสื่อสาร  กล่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์


นายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

สถานีสื่อสาร

ประวัติ

 
หมายเลขโทรศัพท์มหาดไทย และ หมายเลขภายศูนย์ราชการ ที่ติดตั้งใช้งานในจังหวัดอุตรดิตถ์

" สามารถใช้แทนกันได้ทั้งสองเลขหมาย "

ลำดับที่

หมายเลข
มหาดไทย

ส่วนราชการ/หน่วยงาน

หมายเลข
ภายในศาลากลาง

1 22300 OPERATOR สื่อสารอุตรดิตถ์ -
2 22310 บ้านพัก ผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ -
3 22311 ผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ 21901
21944
4 22312 รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ (1) 21902
5 22313 รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ (2) 21903
6 22316 บ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ (1) -
7 23317 บ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ (2) -
8 22320 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์ 21904
9 22321
22498
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์ 
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ = 21905)
21940
21941
21942
10   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
( หน.กลุ่มฯ
= 21907)
21957
21958
11   กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (ศูนย์ ศตส.) 
(หน.กลุ่มฯ
= 21906)
21918
21953
12   ห้องรับ-ส่ง หนังสือ(ชั้น 1) 21943
13 22325 ตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์ 21913
14 22326 บ้านพัก หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อุตรดิตถ์ -
15 22330 ปลัดจังหวัด อุตรดิตถ์ 21908
16 22331 เสมียนตราจังหวัดอุตรดิตถ์ 21911
17 22336 บ้านพัก ปลัดจังหวัด อุตรดิตถ์.  
18 -  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ 21931
19 -  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ (1) 21932
20 -  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ (2) 21933
21 -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ 21934
22 22338
22339
22090
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ -
23 -  ส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ 21935
24 -  ส่วนแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ 21936
25 -  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ 21937
26 -  ส่วนช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ 21938
27 - ปกครอง อุตรดิตถ์ (จ่าจังหวัด) 21909
28 - ป้องกันจังหวัด อุตรดิตถ์ 21912
29 - สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด อุตรดิตถ์ 21910
21952
30 22341
22366
ห้องปฏิบัติการสื่อสาร อุตรดิตถ์ -
31 22350 แรงงานจังหวัด อุตรดิตถ์ 21919
32 22351 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตรดิตถ์  -
33 22353 สำนักงานจัดหางานจังหวัด อุตรดิตถ์. 21920
34 22354 พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 21925
35 22356
22389
พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์ 21914
36 22357 คลังจังหวัด อุตรดิตถ์  21926
37 22358
22360
สหกรณ์จังหวัด อุตรดิตถ์  -
38 22359
22392
22397
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตรดิตถ์ 21945
39 22361 ประชาสัมพันธ์จังหวัด อุตรดิตถ์ 21927 
40 22363 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)  -
41 22364
22384
โรงพยาบาลจังหวัด อุตรดิตถ์  -
42 22365 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์  -
43 22367 ผู้พิพากษา ศาลจังหวัด อุตรดิตถ์  -
44 22368 ผู้พิพากษา ศาลจังหวัด อุตรดิตถ์  -
45 22369 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุตรดิตถ์  21924 
46 22370 เรือนจำจังหวัด อุตรดิตถ์  - 
47 22371 ธนารักษ์จังหวัด อุตรดิตถ์  - 
48 - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อุตรดิตถ์  -
49 22373 บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อุตรดิตถ์  -
50 - ตำรวจวิทยาการจังหวัด อุตรดิตถ์  -
51 - สื่อสารตำรวจภูธรจังหวัด อุตรดิตถ์  -
58 22376
22377
สำนักงานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ์

-

52 22379 ตำรวจสันติบาลจังหวัด อุตรดิตถ์  -
53 22380
22381
สำนักงานที่ดินจังหวัด อุตรดิตถ์  -
54 22382 วิทยาลัยพยาบาล อุตรดิตถ์  -
55 22383 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัด อุตรดิตถ์ -
56 22393 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุตรดิตถ์

-

57 22396 สำนักงานสถิติจังหวัด อุตรดิตถ์

21922
 21951
 

58 22386 สัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 21923
59 22391 กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ -
60 22498 ตอบรับอัตโนมัติ  เบอร์ มหาดไทย

-

61 0-5540-0700 ตอบรับอัตโนมัติ  เบอร์ TOT

-

62 22499 RAS  เบอร์ มหาดไทย

-

63 0-5540-0722 RAS เบอร์ TOT

-

64 22060 แจงขัดข้อง    เบอร์ มหาดไทย

-

65 0-5540-0711 แจงขัดข้อง  เบอร์ TOT

-

66 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (3) (กอ.รมน.)

21949

67 - กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ (เลขานุการ)

21946

58 22375
22398
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด อุตรดิตถ์

-

  

PMOC  ( Prime Minister Operations Center ) 

MOC  ( Ministry of Interior Operation Center ) 

 

                                                                                            

                                                                                                                                เบอร์ TOT  (ทำเนียบราชการ)