งานสถานีสื่อสาร  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร (มท) 21957, 22341    TOT = 0-5540-0700


นายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

สถานีสื่อสาร

ประวัติ

 

" เลขหมายรหัสเรียกเข้าประจำส่วนราชการ ต่าง ๆ "

ลำดับ ส่วนราชการ เลขหมายรหัสเรียกเข้า
ประจำส่วนราชการ
เลขหมายภายในที่ใช้
ในส่วนราชการ
หมายเลข
OPERATOR
1  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 800 5000 800-0
2

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

801 เลข 4 หลัก 2760
3  สำนักงาน ก.พ. 802 1000 802-2000
4  สป. กระทรวงแรงงานฯ 803 เลข 4 หลัก 803-1000
5  บก. ทหารสูงสุด 804 เลข 3 หลัก 804-530
6  บก. ทหารบก 805 เลข 5 หลัก 805-91000
7  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 806 - 806-0
8  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 807 - 807-0
9  กรมการผังเมือง (พระราม 9) 808 8800-88399 808-8800
10  กรมโยธาธิการ (พระราม 6) 809 4100-4999 809-4000
11  สำนักบริหารการทะเบียน ปค. 810 เลข 4 หลัก 810-7000
12  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 1 811 เลข 4 หลัก 811-7000
13  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 2 812 - -
14  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 3 813 - -
15  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 4 814 - -
16  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 5 815 - -
17  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 6 816 - -
18  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 7 817 - -
19  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 8 818 - -
20  ศูนย์ประมวลผลงานทะเบียน ภาค 9 819 - -
21  สคก. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
 (สภาพัฒน์)
820 เลข 4 หลัก 820-7000
820-7001
22  กระทรวงสาธารณสุข 821 เลข 4 หลัก 821-1000
23  กรมที่ดิน 822 200 822-0
24  สำนักงานศาลยุติธรรม 823 เลข 4 หลัก 823-1000
25  กระทรวงศึกษาธิการ 824 1000 824-0
26  กรมราชทัณฑ์ 825 - 825-0
27  กรมคุมประพฤติ 826 เลข 3 หลัก 826-111
28  สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ 827 110 827-9
29  กรมราชองครักษ์ 828 เลข 4 หลัก 828-2700
30  สื่อสารปกครอง (วังสุนันทา) 829 - 829-0
31

 การประปาส่วนภูมิภาค

830 เลข 4 หลัก 830-8110
32  กรมการปกครอง 2 อ. ลำลูกกา 841 7100-7700 841-7100
33  กระทรวงกลาโหม 842 เลข 4 หลัก 842-0
34  กระทรวงคมนาคม 843 เลข 4 หลัก 843-1024
35  กระทรวงการต่างประเทศ 844 - 844-0
36  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 845 เลข 4 หลัก -
37  กระทรวงพาณิชย์ 
 (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
846 1000-9000 846-1000
38  กรมประชาสัมพันธ์ 847 เลข 4 หลัก 847-1000
39  กรมประชาสงเคราะห์
(กระทรวงพัฒนาสังคม)
848 เลข 4 หลัก 848-6060
40  กรมสรรพากร 849 - 849-0
41  สำนักงานเลขาธิการ ครม. 850 เลข 4 หลัก 850-1000
42

 กระทรวงยุติธรรม

851 - 851-0
43

 สำนักงานประกันสังคม

852 - -
44  วิทยาลัยการปกครอง (คลอง 6) - 52101-52199 -
45  กระทรวงอุตสาหกรรม - 53001-53030 -
46  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - 53031-53060 -
47  กระทรวงการคลัง - 53061-53090 -
48  กรมบัญชีกลาง - 53091-53120 -
49  กรมธนารักษ์ - 53121-53150 -
50  สำนักงานสถิติแห่งชาติ - 53181-53210 -
51  สนง.เร่งรัดพัฒนาชนบท (กรมป้องกัน) - 55040-55059 -
52  กรมพัฒนาชุมชน - 50751-50770 -
53  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - 55080-55099 -
54  องค์การตลาด - 55080-55099 -
55  การไฟฟ้านครหลวง - 55100-55119 -
56  การเคหะแห่งชาติ - 55120-55139 -
57  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 55140-55159 -
58  การประปานครหลวง - 55160-55179 -
59  กรมราชองครักษ์ - 55220-55239 -
60  สำนักงบประมาณ - 55240-55259 -
61  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บชน.) - 55280-55299 -
62  สนง.ตำรวจ-ศูนย์ CCCI (ศรีอยุธยา) - 55300-55319 -
63  สำนักงานเลขาฯ นายก - 55320-55339 -
64  รัฐสภา - 55360-553779 -

 


 


 


 

PMOC  ( Prime Minister Operations Center ) 

MOC  ( Ministry of Interior Operation Center )