ผ้าทอพื้นเมือง

บึงทับกระดาน

สวนนกเขาเหล็ก

 
Tron District   แวะชม!  ผ้าทอพื้นเมือง   ดูนกเขาเหล็ก   พักผ่อนบึงทับกระดาน
       

        

    

        

           แหล่งชมการทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำบลน้ำอ่าง ผ้าทอที่นี่มีทั้ง ผ้าถุง ผ้าขาวม้า หมอน สีส่วนใหญ่จะใช้สีเขียวและสีเหลือง ลายที่นิยมทอมี 2 ลาย คือ ซิ่นตีนจกเป็นลวดลายที่สวยงามมาก ชาวบ้านนิยมใส่เนื่องในโอกาสพิเศษเท่านั้น เช่น ใส่ในงานบุญ สงกรานต์หรือปีใหม่ เป็นต้น ซิ่นตีนจก เก็บเป็นลวดลายธรรมดา ที่แม่บ้านนิยมใช้นุ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาชีพทอผ้าส่วนใหญ่จะทำหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วหรือว่างจากการทำนา ชาวบ้านก็จะหันมาทอผ้ากัน ซึ่งปัจจุบันตำบลน้ำอ่างได้ตั้งกลุ่มแม่บ้านทอผ้าซิ่น โดยได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากทางราชการ

 

 

            Here is the center of weaving which is identity of Tambol Nam Ang. Weavings include simple skirt, loincloth, and pillow. Most colors used are green and yellow, 2 popular designs are Sin Teenchok which villagers like to wear only for a very special occasion e.g. merit making, Songkran (Traditional Thai New Year), or New Year etc. Sin Teenchok in regular design; housewives like to wear it daily. Weaving usually occurs after harvesting and when people are free from farming. Currently, Tambol Nam Ang has a Pa Sin weaving group with a financial support from government.

 

 


 
 

           อยู่ที่อำเภอตรอน เป็นบึงน้ำขนาดกลางที่เป็นแหล่งอาหารของนก และยังได้มีการปรับภูมิทัศน์บึงแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และมีร้านอาหารบริการรอบบึง
          This medium-sized lake is in Tron district and is the significant food resource for birds. In addition, there was a landscape renovation made so that people could come and rest, while around the lake, local restaurants are open for public.

     

 


 
 
 
 

          

           อยู่ที่อำเภอตรอน เป็นเนินเขาขนาดเล็กที่มีนกมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลได้สร้างหอดูนกไว้เพื่อให้นักปักษีวิทยาได้ไปศึกษาหาความรู้กัน

   

        

          This park is in Tron district; it’s a little hill where many birds live. At the moment, the Tambon administrative organization has built a bird watching tower for bird experts to study.