เมืองพิชัยอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอพิชัยตามทางหลวงหมายเลข 1204 ห่างจากตัวจังหวัด 45 กิโลเมตรเป็นเมืองเก่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
น่านทางทิศตะวันตก สันนิษฐานว่าพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้
้สร้างขึ้นเป็นเมืองหน้าด่านมีกำแพงเมืองและคูเมืองสร้างขึ้นไว้กับเจดีย์
์ต่างๆ ปัจจุบันร่องรอยเมืองพิชัยเก่าเกือบไม่หลงเหลือให้เห็น มีเพียง
เจดีย์เก่าที่วัดหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต อันเป็น
ที่เคารพสักการะของชาวเมืองพิชัยมาแต่โบราณ
     Is situated in Tambon Nai Mueang, Pichai District, about 45 km. away from the province along highway No. 1204. It is an old town located on the bank of Nan River on the west side. It is assumed that Phra Boromtrailokanart has ordered construction of the town as a frontier town having wall and moat, which were built along with various chedi. At present, the trace of old Muang Pichai almost disappeared, and there is only an old chedi at Wat Nah Phrathat where Luang Pho Toh. which is revered by citizens of Mueang Pichai ancient time, is located.
เมืองพิชัย
Mueang Phichai
วัดหน้าพระธาตุ
     วัดหน้าพระธาตุนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านมีถนนจากสถานีรถไฟ
พิชัยถึงบริเวณหน้าวัด วัดนี้นับเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิชัยภาย
ในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุหลายอย่าง ที่สำคัญคือ“หลวงพ่อโต”
พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 3 วา ซึ่งตามตำนาน
เล่ากันมาว่าสร้างโดยพระยาโคตรบอง เมื่อ พ.ศ. 1470 หลวงพ่อ
โตประดิษฐานอยู่ในวิหารแบบปราสาทจตุรมุข มีเนื้อที่ภายใน 99 ตารางวา มีพระเจดีย์เป็นยอด 5 องค์ มีความสูงถึง 43 เมตร
นอกจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตแล้วยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” และ “รอยพระพุทธบาทจำลอง” บรรยากาศภายในวัดสงบและร่มรื่น
     Wat Nah Phrathat is located on the bank of Nan River, having road leading from Pichai railway station up to the area in front of the temple. Wat Nah Phrathat is considered an old temple, which has been existing along with Muang Pichai. There is a legend telling that the temple was built by Phraya Kottrabong in B.E. 1470 B.E. Luang Pohtoh was placed in vihara, which is being newly built. This new vihara is built in a style of Prasart Chaturamuk having an area of 99 square wahs with 5 chedis on top having a height of 43 meters. In addition to being the place where Luang Poh Toh is placed, it is also a place for placement of “Buddha remains” and “Buddha ‘s footprint model”. The atmosphere inside the temple is peaceful and very shady.
Wat Nah Phrathat
บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
     อยู่ที่บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง ห่างจากอำเภอพิชัยไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตรเป็นสถานที่เกิดของ
พระยาพิชัยดาบหักจึงได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีเสน่ห์ดึงดูดได้หลายประการ เช่นอาคารพิพิธภัณฑ
์พระยาพิชัยดาบหักที่ตกแต่งไว้อย่างสมบูรณ์น่าศึกษา น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะชีวประวัติและวีรกรรมของพระยา
พิชัยดาบหักโดยละเอียด อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักที่สง่างามอีกแห่งหนึ่ง มีการจำลองวิถีชีวิตชาวพิชัยไว้อย่าง
น่าชม และภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติของชุมชนเมืองพิชัยที่เคยรุ่งเรืองกว่าเมืองอุตรดิตถ์ในอดีต

     Located in Ban Huai Ka, Tambon Nai Mueang, about 5 kms. east of the office of the district, has been developed as an interesting attraction. The museum and monument of Phraya Phichai Daphak are housed here. Blessed with the Huai Ka canal’s beautiful sceneries, the place attracts lots of tourists to the district.
Phraya Phichai’s Birthplace
ศาลพระยาพิชัยดาบหัก
Shrine of Praya Phichai Daphak
     Is located on the bank of Nan River on a road in front of Mahathat Monastery, a major temple of the district. The shrine had originally been constructed of wood but it was later burned down in a fire. The Phichai people jointly rebuilt the shrine of Phraya Phichai. The present shrine is large and seems spacious. In the shrine there is the status of Phraya Phichai in a sitting position on a raised platform some ancient clothes and weapons are stored togetherwith offerings given to Phraya Phichai Daphak by member of the public.
     ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ริมถนนหน้าวัดมหาธาตุอันเป็นวัดใหญ่
่ประจำอำเภอ ศาลนี้เดิมที่เป็นศาลาไม้เล็กๆ ต่อมาไฟไหม้ ชาว
พิชัยจึงร่วมใจกันสร้างศาลพระยาพิชัยขึ้นใหม่ ศาลที่สร้างใหม่
ใหญ่และดูโอ่อ่า มีรูปปั้นพระยาพิชัยดาบหักนั่งอยู่บนแท่น และ
ยังมีเสื้อผ้า อาวุธ เก่าแก่เก็บรักษาไว้รวมกับสิ่งของที่มีผู้มาถวาย