เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน เดิมชื่อเขื่อนผาซ่อม ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาติให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขนานนามว่า เขื่อนสิริกิติ์

              It is Thailand’s largest earth dam, constructed under the Nan River Basin Development Project, origi-nally called Phasom Dam and subsequently renamed Sirikit Dam by Her Majesty the Queen’s permission.

            เขื่อนสิริกิติ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2510 และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2520
           Sirikit Dam began to be constructed in 1967 and was completed in 1974. Their Majesties the King and The Queen accompanied by Her Royal Highness Princess Sirindhorn Mahachakkri officiated the opening ceremony of Sirikit Dam and the hydroelectric plant on March 4, 1977.

             ตั้งอยู่ในท้องที่ผาซ่อม ตำบลท่าปลา ห่างจากตัวจังหวัด 60 กิโลเมตร เขื่อนสิริกิติ์ สร้างปิดกั้นลำน้ำน่าน บริเวณตำบลผาเลือด มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแกนกลางเป็นดินเหนียว สูง 113.60 เมตร ยาว 810 เมตร สันเขื่อนกว้าง 12 เมตร ส่วนฐานกว้างประมาณ 178,000 ไร่ เก็บน้ำได้สูงสุดประมาณ 10,500 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้หลายจังหวัด
             Located at Phasom Village, Tambon Tha Pla, 60 kilometers away from the province town, constructed to contain the Nan River in the area of Tambon Phaluad. It is an earth dam, the ridge of which is clay; its is 113.60 meters tall and 810 meters long; its ridge is 12 meters wide, while its base is about 630 meters wide. The area above the dam has a length along the Nan River of about 129 kilometers; the widest portion is about 20 kilometers; the water-surface area is about 178,000 rai; the maximum capacity is about 10,500 million cubic meters, capable of generating electricity to supply to several provinces.

           เขื่อนสิริกิติ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก โดยเฉพาะฤดูหนาวความเงียบสงบของบรรยากาศเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ท่ามกลางพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกจัดแต่งเติมจะพากันออกดอกบานสะพรั่งท้าลมหนาวที่พัดผ่านในฤดูกาล อย่างสวยงาม
           Sirikit Dam offers very beautiful views; particularly in winter, the serenity of the atmosphere above the dam in the midst of decorative plants and flowers additionally arranged, which would bloom beautifully to challenge the wintry wind moving by.

เขื่อนสิริกิติ์  Sirikit Dam

...อำเภอท่าปลา  แหล่งท่องเที่ยว...  เขื่อนสิริกิติ์     บ้านท่าเรือ     เขื่อนดินช่องเขาขาด    ดอยพระธาตุ     นางพญา     อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน     ภูพญาพ่อ
เขื่อนสิริกิติ์ บ้านท่าเรือ เขื่อนดินช่องเขาขาด ดอยพระธาตุ(เจดีย์กลางน้ำ) นางพญา อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ภูพญาพ่อ
สู่วิสัยทัศน์   อุตรดิตถ ์  เศรษฐกิจพอเพียง   ผลผลิตพอกิน   ที่ดินพออยู่   ประตูสู่หลวงพระบาง