ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   กระทรวงมหาดไทย
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  411209,411248  22311,21944  089-2030389
 นางสาวสาริณี รัตนมณี (เลขาฯ)      
 นายยศธร ทวีกิจอนุกูล (เลขาฯ)      
 นางสาวศรีสมร โตมาก  (เลขาฯ)      
 นางสาวนัฐพร ไพรศรีจันทร์  (เลขาฯ)      
 นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 1  411207  22313  08-9203-4031
 นายนิติกร ทองแดง  (เลขาฯ )      06-3902-7636
 นายนพดล อินน้อง  (เลขาฯ)      06-3901-6915
 นางนภัสนันท์ จำปาจี  (เลขาฯ)      09-1295-1684
 นางธดาจิตร บุญเอี่ยม  (เลขาฯ)      085-5646244
 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2  413070     08-9961-8641

   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  413501    
 นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  413501    

   สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  411003  22220,21940  08-9203-4421
 นายสมพงษ์ คงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  411668  22222,22314  089-2034424
 นางมนทกานต์ พวงรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  411977ต่อ 21905  21905   08-5484-2660
 พันตรี รังสรรค์ รังษิรุจิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ  411977ต่อ 21943  21943  089-2034426
 -ว่าง- ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด  411977ต่อ 22224  22224  08-5484-2660

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »