ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  417796    

   กระทรวงศึกษาธิการ
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เขต 1  817760    08-1765-7081
 นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เขต 2  481125    08-1320-9247
 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  429274    09-3137-6422
 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการ สนง.เขต พ.ท.การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  267235-6    08-9494-6555
 นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จ.อุตรดิตถ์  817729    08-6857-3410
 นายนฤเทพ เจริญเรือง  (รักษาราชการ)ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน อต.  496005    08-1130-1850
 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  427589    08-9856-3228
 นายธำรงรัฐ จอมสืบ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  442228 ต่อ 126    08-6447-7108
 ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯ  413876    09-1972-2882
 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  412814,411221    08-1881-6799,08-1475-2768
 นายจีรพัฒน์ เจี้ยมกลิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  416879    08-1971-2138
 นายอนันต์ โดรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  412917    08-1087-1271
 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  411104    
 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  411105ต่อ213    08-6428-0337
 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าฯ  479932-3    08-1953-7899
 นางนิตยา แฟงสวัสดิ์  (รกท.)ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  416524/411060    08-9859-2590
 นายวรวัฒน์ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  832043    08-9272-0141
 นายจักรินทร์ มีประเสริฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  442930-4    08-3161-0688

   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  409900    08-1887-6125
 พ.ต.อ. นนทวร สีอินทร์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  411038    08-5811-5353
 ร.ต.ท. เกื้อการ ตันไชย หัวหน้าตำรวจสันติบาลอุตรดิตถ์  417452    09-5639-9319
 พ.ต.ท. ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314  489052    06-2391-5359
 พ.ต.ต.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316  481185    09-1854-9062
 พันโท นพกุล ไชยกล ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317  486177    08-6199-7386
 พ.ต.ท.หญิง ทศพร สุริยันต์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  479994    

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »