ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   ศาล
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางสาวงามจิต อ้นยาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  416205,414154    08-9280-0250
 นายอดุลย์ ญาณกิตติ์กูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ  411627,411715    

   องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ/องค์กรอิสระ
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 ดร.ประเสริฐ จรัญรัตนศรี อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  411265    09-2246-2393
 ว่าที่ รต.สมคิด ตุ้มวารี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  414372    
 นายศุภวัฒ์ บุญนิมิตร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ  411832    06-3203-0525
 ว่าง ผอ.กกต.ประจำจังหวัดฯ  428571    
 ว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฯ  411070-1    
 นางสาวศรีอำพร เสรีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.อต.  411172    

   ส่วนราชการระดับอำเภอ
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองฯ  413440    08-1867-6085
 นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล  431089    081-8676086
 นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย  421023    081-867-6097
 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน  491114    081-8676092
 นายสาโรช ภัทรชานนท์ นายอำเภอทองแสนขัน  418175    081-8676144
 นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา  499096    081-8676114
 นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด  481032    081-867-6119
 นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอฟากท่า  489078    081-8676125
 เรือตรี วิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก  486124    081-8676130

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »