ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   ส่วนราชการท้องถิ่น
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  411259    08-1887-4774
 นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  417245    08-1962-2599

   เอกชน สมาคม ชมรม และธนาคาร
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายประพลวัต ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์  417692    08-1819-7843
 ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ  403083    08-1605-0320
 นายจตุพร เพิ่มไทย (ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์) ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุตรดิตถ์  407411 ต่อ 12    
 นายชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดอุตรดิตถ์      09-2929-6179
 นายไพรฑูรย์ พรหมน้อย นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์  414616    08-2428-9090
 นางกัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  409764, 442554    09-3594-3965
 นายโปรย สมบัติ (หนังสือพิมพ์ทันข่าว/ทีวีช่อง 7 ) ประธานชมรมสื่อมวลชนอุตรดิตถ์      08-1115-8989
 นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์      06-1292-8668
 นางปัทมา จันนะ นายกสมาคม กสทช.จังหวัดอุตรดิตถ์  448479    08-1942-1226
 นายชวลิต คำเพ็ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  816621    08-1475-6591
 ร้อยตรีเคลือ มีสุข  ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์      08-9567-8095
 นางสาวพรวจี ปะนที ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์      09-8198-6288,08-9564-2167
 นายจิณณ์เกษม เชื้ออินทร์ ประธานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์      08-1786-2996

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » Next