ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด  411977ต่อ 21913  21913  08-7313-9731
 นางสาวกุลธิดา ไชยสาร       09-0893-1513

   ที่ทำการปกครองจังหวัด
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัด  415981,414036  21908,22330  08-9961-8641
 นายธนชาติ กาญจนพังคะ  (เลขาฯ)      06-3902-4604
 นายประทีป คำนวณ  (เลขาฯ)      08-4818-5848
 นางณิรดา พรมสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์  415981, 413775  21909  08-9857-2850
 นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง ป้องกันจังหวัด  412528  21912  08-1833-3074
 ว่าง เสมียนตราจังหวัด  411537  21911  -

   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัด  411686  22356  08-4874-0589

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »