ทำเนียบส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์

   สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายวาทิน หลำสาคร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  411117  22380  09-1447-4275

   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  417989  22383  08-9969-6813

   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  องค์การฯ(055)  สื่อสาร สป.  โทรศัพท์มือถือ
 นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์   (รักษาราชการแทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  413348 ต่อ 16  21945 ??? 16 ,22359  08-1811-2040

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »